Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ansvar och roller på skadeplats - En aktörsstudie med fokus på Stockholmshems ansvar vid en brand.

Ansvar och roller på skadeplats - En aktörsstudie med fokus på Stockholmshems ansvar vid en brand. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ester Veibäck, Markus Karlsson, Magnus Karlsson
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-06
Rapportnummer: (FOI-R--3057--SE)
Nyckelord krishantering, brand, räddningstjänst, psykosocialt omhändertagande, Stockholmshem, ansvarsfördelning, , lagen om skydd mot olyckor
Keywords crisis management, fire, rescue services, psychosocial care, responsibilities, the Act of the Prevention of Accidents
Sammanfattning Stockholmshem är ett kommunägt bostadsföretag i Stockholms stad, med ett fastighetsbestånd bestående av ca 27 000 lägenheter och 3 400 lokaler. Varje år drabbas Stockholmshem av flera bränder, vilket kan leda till att hyresgäster måste evakueras. På en skadeplats agerar många olika aktörer, och ansvarsfördelningen kan ibland upplevas som otydlig. Syftet med denna studie har varit att utreda hur ansvarsförhållandet ser ut mellan olika aktörer på en skadeplats, samt att ta reda på vad som förväntas av Stockholmshem. Detta har gjorts genom intervjuer av berörda aktörer och genom att studera styrande dokument. Brandförsvarets uppgifter och mandat styrs av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Lagen syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande skydd. För att en insaqts ska benämnas "räddningstjänst" ska den vara motiverad med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Utöver brandförsvaret kan insatsen stödjas av polisen, ambulansen och socialtjänsten. Det är alltid räddningsledaren från brandförsvaret som leder insatsen. Till sin hjälp kan denne ha en stab av befäl som tillsätts med hänsyn till insatsens storlek och komplexitet. Om olyckan berör flera försäkringsbolag eller om stora värden står på spel kan räddningsledaren kalla en restvärdesledare till platsen. Denne representerar försäkringsbolagen och har mandat att agera för att minska konsekvenserna av branden och räddningsinsatsen. När Stockholmshems personal kommer till olycksplatsen ska räddningsledaren sökas upp för att höra efter om det finns möjlighet att underlätta insatsen. Stockholmshem kan till exempel vara behjälplig med lokalkännedom, nycklar till fastigheten, hyresgästlistor och genom att ordna bevakning, efter behov.
Abstract Stockholmshem is a public housing company in Stockholm, with a dwelling stock of ca 27 000 apartments and 3 400 premises. Every year Stockholmshem is affected by several fires, which can lead to evacuation of the tenants. There are multiple stakeholders acting at an incident site, and responsibilities can sometimes be perceived as unclear. The purpose of this study has been to investigate the responsibilities of various actors at an incident site, and to find out what is expected of Stockholmshem. this was done through interviews of relevant stakeholders and by studying the governing documents. The Fire Departments functions and mandate are governed by the Act on the Prevention of Accidents (SFS 2003:778). The law aims to prepare people´s lives and health, and give property and environment adequate protection. Any operation must be justified by the need for rapid action, the threatened interest´s significance, the cost for the operation and other circumstances. In addition to the fire , the operation could be supported by the police, the ambulance and the social services. It is always the incident commander from the fire brigade who leads the operation. To his/hers help, he/she may have a staff of officers which are added according to the size and complexity of the operation. If the accident affects several insurance companies or large values can rescue call an incident commander of residual value to the site. He/she represent the insurance companies and has a mandate to act to reduce the impact of the fire and rescue operation. When Stockholmshem´s staff arrives at the site the incident commander should be contacted to see if it is posible to facilitate tjhe operation. Stockholmshem can for example be helpful with local knowledge, key to the property, tenant lists, and by arranging guarding from security companies, as needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182