Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie.

Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: , , David Harriman, Ann Ödlund, Ester Veibäck
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-02-04
Rapportnummer: (FOI-R--3062--SE)
Nyckelord energisäkerhet, stöd vid energirelaterad kris, sårbarhet, beredskapsförmåga, civil-militär samverkan, energiflöden
Keywords energy security, Swedish Armed Forces, crisis support, vulnerability, emergency capability, civil-military cooperation, energy flows
Sammanfattning Energi är kritisk för att samhällen ska fungera. Energisektorn är en samhällsviktig verksamhet som akall tryggas med hjälp av de resurser som finns i samhället, inte minst i krissituationer. Försvarsmakten har bred kompetens och förmåga att bistå samhället men frågan är hur och med vad man kan bidra när det gäller energisäkerhet. Syftet med denna förstudie har varit att identifiera olika frågeställningar som är centrala att studera vidare gällande Försvarsmaktens roll på energiområdet. I dialog med Försvarsmakten har ett antal aspekter tagits fram som utgångspunkter för studien: 1) eventuella förändrade behov i civil-militära relationer, 2) eventuella effekter för energisäkerhet till följd av ökade energiflöden, 3) sårbarheter hos energisystemet (t.ex. infrastruktur och leveranser), och 4) beredskapsförmåga när det gäller att bevaka och skydda olika strategiska platser för energiflöden. Det är främst i extrema situationer, t.ex. vid mycket kraftiga stormar, dammbrott, kärnkraftsolyckor och/eller vid simultana störningar i t.ex. kraftverk och andra anläggningar som behov av stöd från Försvarsmakten finns. Då rör det sig i huvudsak om stöd med reservkraftsaggregat, räddning, röjning, samband och transportstöd. Dock är det oklart i vilken utsträckning Försvarsmakten de facto har materiella och personella resurser att stödja med sådana förmågor idag och på fem till tio års sikt, en oklarhet som kommer utav omställningen till insatsförsvar. Detta behöver studeras vidare. Andra frågeställningar som också bör studeras vidare rör: Försvarsmaktens helikopterstöd, effekterna av Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS), behov av olika implikationer med ett eventuellt svenskt deltagande i internationella insatser för att skydda energiflöden, formerna för Försvarsmaktens samverkan med Svenska Kraftnät som eventuellt försvarsmaktsstöd avseende kompetensuppbyggnad för hantering av avsiktliga elektromagnetiska störningar.
Abstract Energy is crucial for a well-functioning society. Due to its importance, the energy sector is to be secured with available societal resources, not least when a crisis appears. The Swedish Armed Forces (SwAF) is such a resource, but at the same time uncertainty exists as to the actual role it should have within this field. The question is how and with what the SwAF can contribute with regarding energy security. In this pre-study the purpose has been to identify crucial questions regarding SwAF´s role within the field of energy. Together with the SwAF Headquarters a number of aspects were identified as points of departure for the study: 1) changing needs in civil-military relations, 2) possible effects on energy security due to increased energy flows, 3) energy system vulnerabilities, and 4) emergency capability to guard and protect strategic positions for energy flows. The demand for SwAF assistance is mainly limited to extreme situations like heavy storms, dam accidents, accidents in/attacks against nuclear power plants and/or simultaneous interferences n energy facilities. The demand chiefly concerns emergency power supply units, rescue, clearance, communication and transport. However, it is less clear as to the extent to which the SwAF has personnel and logistic capability to contribute with this today and in five to ten years time, which is mainly due to the transposition of the Armed forces. This is an area which requires further studies. Other questions which ought to be further investigated concern: the role of chopper support by the SwAF, the effects of the Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea (SUCBAS), the need for and implications with a possible Swedish contribution to international operations for securing energy flows, the structure for SwAF´s cooperation with Svenska Kraftnät (the National Grid Operator), and possible support from SwAF regarding Intentional Electromagnetic Interference.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182