Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling: Slutrapport.

Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling: Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Hallberg, Sofie Pilemalm, Helena Granlund, Joachim Hansson, Peter Litsegård, Thomas Sundmark, Annie Pilemalm
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3079--SE)
Nyckelord Ledningssystemsutveckling, arkitekturbaserad utveckling, slutrapport
Keywords C2 systems development, architecture-based development, final report
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar det resultat som producerats inom projektet Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling (2008-2010). Projektets syfte var att tillhandhålla Försvarsmakten kunskap avseende arkitekturbaserad utveckling av ledningssystem som är praktiskt och vetenskapligt kvalitetssäkrad. Att utveckla ledningssystem med rätt funktionalitet och egenskaper är både tidskrävande och kostsamt och andelen lyckade utvecklingsprojekt är relativt låg. Under många år har förutsättningarna för att åstadkomma "bra" system studerats, men ännu återstår många aspekter att beakta. Projektet Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling har bidragit med kunskap inom en rad områden avseende Försvarsmaktens utveckling av ledningssystem. Exempelvis har projektet bidragit med kunskap avseende (1) vilket behov av stöd föreligger vid utveckling av ledningssystem inom Försvarsmakten, (2) relevanta principer och utvecklingsmetoder samt (3) erfarenheter kring modellbaserad systemutveckling. Projektet har haft nära kopplingar till flera pågående mer kunskapstillämpade projekt inom Försvarsmakten så som Modellbaserad förmågeutveckling. Detta för att de frågeställningar som studerades i projektet skulle ha hög relevans för Försvarsmaktens utveckling av ledningssystem. Kunskapsöverföringen från projektet har skett genom att projektets medarbetare aktivt deltagit i dessa mer tillämpande projekt samt genom rapporter. Inom projektet har även en rad vetenskapliga publikationer producerat, i syfte att vetenskapligt kvalitetssäkra erhållna resultat. En viktig del i att tillämpa projektets resultat inom Försvarsmakten kommer att leva vidare i transferprojektet Metod för kravställning av FM ledningssystem.
Abstract This report summarizes the result produced by the project Architecture-based C2 systems development (2008-2010). The project´s objective was to provide the Armed Forces with knowledge relating to architecture-based development of C2 systems that is practically and scientifically quality assured. Developing C2 systems with the right functionalities and features is both time consuming and costly, and the proportion of successful development projects is relatively low. For many years the conditions to achieve "good" systems have been studied, but there are still many aspects left to explore. The project Architecture-based C2systems development has contributed with knowledge in several areas relating to the Armed Forces´ development of C2 systems. For example, the project has contributed with knowledge relating to (1) which needs of support exist for the development of C2 systems within the Armed Forces, (2) relevant principles and development methods, and (3) experiences regarding model-based systems development. The project has had close links with several more applied projects, such as the Model-based capability development project. These links were established to ensure that the issues studied in the project would have high relevance for the Armed Forces´ development of C2 systems. Knowledge transfer from the project has been achieved through the project´s employees actively participating in these more applied projects and through reports. The project has also produced a number of scientific publications in order to assure the quality of its scientific results. An important part of the application of the project´s results within the Armed Forces will live on in the transfer project Method for specifying requirements of FM C2 systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182