Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hälsoeffekter av krutgaser och metalldamm från finkalibrig ammunition.

Hälsoeffekter av krutgaser  och metalldamm från finkalibrig ammunition. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, Rune Berglind, Lars Hägglund, John Ottosson, Melker Skoglund, Håkan Wingfors
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-21
Rapportnummer: (FOI-R--3080--SE)
Nyckelord krutrök, miljöammunition, metallfeber, finkalibrig ammunition, bly, koppar, zink, hälsorisker
Keywords green ammunition, metal fume fever, small arms ammunition, lead, copper, zink, health aspects
Sammanfattning Försvarsmakten (FM) använder sedan cirka 10 år s.k. miljöanpassad finkaliberammunition av typen 5,56 mm, sk ptr 5B stkprj. FM har gett FOI i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan vidtagas för att minska hälsorisker i samband med skjutning med miljöanpassad ammunition. För att utreda vilka ämnen som avges vis skjutning med finkalibrig ammunition utfördes försök i experimentell miljö med fyra olika ammunitionssorter och tre olika vapenmodeller. I fältförsök uppmättes vilka halter av partiklar och gaser som fanns på en skjutplats vid normal övningsverksamhet samt vid högre belastning för en enskild skytt. Inom uppdraget genomfördes även en enkätstudie riktad till förband och skolor med syfte att klargöra hur problemen med negativa hälsoeffekter från krutgaser ser ut inom försvaret idag. Enkätstudien visade att ungefär en fjärdedel någon gång har upplevt obehagssymtom som irriterade ögon och andningsvägar eller hosta. Ett fåtal har dessutom upplevt mer långvariga och allvarliga symtom. De experimentella försöken visade på högre halter av koppar, zink, ammoniak och vätecyanid i den blyfria ammunitionen än i föregångaren 5,56 mm sk ptr 5 stkprj (innehållande bly). Halten av kolmonoxid var hög för samtliga ammunitionssorter. Mätningar på skjutplats visade låga halter av partiklar och gaser vid normal övning men något förhöjda halter av koppar för både den blyfria ammunitionen och den med bly vid en forcerad skottintensitet. Halten av kolmonoxid översteg det hygieniska gränsvärdet under korta perioder vid skottserierna. Övriga uppmätta ämnen låg på låga nivåer. Rekommenderade åtgärder för att minska riskerna för negativa hälsoeffekter är att i första hand minska exponeringen för gaser och partiklar genom att sörja för fullgod ventilation på sljutplatser, använda skyddsmask där så är tillämpligt och möjliigt (t ex vid stora eldvolymer under materielprovning) samt anpassa övningar till aktuell övningsplats. Man bör även skapa rutiner för att rapportera och följa upp symtom inom förbanden tillsammans med företagshälsovården. Vid framtida anskaffning av ammunition bör hälsoaspekten beaktas och halter av gaser och partiklar uppmätas för att möjliggöra en utvärdering av eventuell negativ hälsopåverkan.
Abstract The Swedish armed forces have during the last ten years been using green small calibre ammunition 5,56 mm sk ptr 5B stkprj. The Swedish armed forces has commissioned FOI to investigate what measures can be taken to reduce the health risks associated with firing green ammunition. In order to investigate the substances that are emitted when shooting with small calibre ammunition, an experimental test was performed with four different types of ammunitions and three weapon models. In field experiments the levels of particles and gases on a shooting range were measured during a standard exercise and during a high volume fire test for a single shooter. Within the project a questionnaire survey was conducted directed to the training units and schools of the armed forces, with the aim of clarifying the extent of the problems of adverse health effects within the Swedish armed forces today. The survey showed that about one fourth had experienced discomfort such as irritated eyes, nose and throat and coughing. A small number had experienced more lasting and serious symptoms as well. The experimental tests showed higher levels of copper, zinc, ammonia and hydrogen cyanide in the lead-free ammunition than in its predecessor 5,56 mm sk ptr 5 stkprj (containing lead). The levels of carbon monoxide were high for all types of ammunition tested. Measurements from the range showed low levels of gases and particles during a normal exercise but slightly elevated levels of copper for both the lead containing and lead free ammunition during the high volume fire tests. Carbon monoxide was found at levels above the exposure limit during the short intervals of shooting. The other measured substances were found at low levels. Recommended measures to reduce adverse health effects are primarily to reduce the exposure to gases and particles by ensuring adequate ventilation at shooting ranges, use of protective masks where applicable (e.g. during high volume fire in materiel testing) and adapt firing exercises to available renge conditions. Procedures for reporting and follow up of symptoms should also be established at the training units. In future procurement of ammunition, health aspects should be regarded and the levels of emitted combustion gases and particles should be measured in order to facilitate evaluation of possible adverse health effects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182