Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Riskområden för 5,56 mm sk ptr 5B stkprj.

Riskområden  för 5,56 mm sk ptr 5B stkprj. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, John Ottosson
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--3081--SE)
Nyckelord riskområden, rikoschett, sk ptr 5, 56 mm stkprj, SäkI
Keywords surface danger zones, ricochet,
Sammanfattning Försvarsmakten har lämnat en förfrågan till FOI om att utföra rikoschettprov i syfta att säkerställa att 5,56 mm sk ptr 5B stkprj uppfyller Försvarsmaktens krav på säkerhet enligt SäkI. Denna rapport är en förstudie av hur riskområden är uppbyggda i SäkI och hur man kan utföra försök för att få fram parametervärden som bygger upp ett riskområde för 5,56/5B stkprj. Av de parametrar som byg´ger upp riskområden enligt SäkI är det den maximala räckvidden (Dmax) som är ammunitionsberoende. Andra parametrar är funktioner av Dmax eller gemensamma för samtliga vapensystem i kaliber 5,56 mm och 7,62 mm. Vinkeln Q anger maximal rikoschettvinkel och beror av målmaterial och riskfall. De riskområden som sätts upp enligt NATO STANAG 2240 består av en rikoschettdel "ricochet danger area" (rda) baserad på maximum ricochet range (MRR). För att studera rikoschettbeteende hos en projektil kan man utföra två olika typer av försök. Dels stiliserade försök med väl definierade mål och vinklar som dokumenteras med radar och höghastighetsfilm. Dels fältförsök i verklig terräng som bygger på att med en stor mängd skott få statistiska sannolikheter för hur projektilen rikoschetterar. För att säkerställa att riskområdena i SäkI korrekt beskriver de risker som finns för rikoschetter i dagens finkalibersystem bör både projektilens rikoschettbeteende och spårbarheten av parametrarna i SäkI studeras.
Abstract The Swedish armed forces have made in inquiry to FOI to perform ricochet test in order to ensure that the ammunition 5,56 mm sk ptr 5B stkprj meets the requirements concerning safety described in SäkI. This is an initial report on how the surface danger zones (SDZ) are constructed according to SäkI and how to perform experiments to obtain the parameters used for constructing the SDZ for 5,56 mm sk ptr 5B stkprj. Of the parameters used to construct SDZ in SäkI, the maximum range Dmax is the only one that is unique for different projectiles. The other parameters are either functions of Dmax or identical for all ammunition of cqalibre 5,56 mm and 7,62. The angle Q describes the border of the ricochet danger area and depends on the target. The SDZ described by NATO STANAG 2240 is composed of a ricochet danger area (RDA) dependent on the maximum ricochet range (MRR). To study the ricochet behavior of a projectile, there are two separate types of experiments that can be performed. First, simplified experiments with well defined target materials and angles and that are documented with doppler radar and high speed video footage. Second, field tests in real terrain, where a large number of shots provide a statistically probability far how the projectile ricochets. To ensure that the SDZ in SäkI accurately describe the risks that exist for ricochets with the existing small arms systems, both the projectile behavior and the traceability of the parameters of SäkI should be studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182