Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

3D-avbildande laser i dynamiska tillämpningar, Slutrapport.

3D-avbildande laser i dynamiska tillämpningar, Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christina Grönwall, Tomas Chevalier, Philip Engström, Frank Gustafsson, Håkan Larsson, Dietmar Letalick, Ove Steinvall, Gustav Tolt
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3086--SE)
Nyckelord laserradar, laser, 3D, avståndsdata, system, prestanda, signalbehandling, modellering
Keywords laser radar, 3D, range, system, performance, signal processing, modeling
Sammanfattning Föreliggande rapport är slutrapporteringen och sammanfattar resultat i det treåriga FoT-projektet "3D-avbildande laser i dynamiska tillämpningar". Projektet genomför-des 2008-20101 och har varit en del av Försvarsmaktens samlingsbeställning. Projektet har undersökt omvärldsläget och framtida möjligheter med laserbaserade 3D-avbil-dande system, främst för måligenkänning och spaning. Projektets arbete har bestått av omvärldsbevakning, försök, system- och prestandaanalyser, signalbehandling och mo-dellering. Omvärldsbevakningen sker till stora delar genom samarbeten. Projektet har haft sam-arbete med andra projekt på FOI och kunskap från projektet har överförts till FMV och FM genom demonstratorprojekt. Projektet har gett stöd till FM genom direktstöd, se-minarier och deltagande i studier. Vi har haft ett projekt tillsammans med AFLR (USA), bilateralt samarbete med Fraunhofer (Tyskland), och ett trilateralt samarbete med TNO (Holland) och DRDC (Kanada) samt deltagit aktivt i två NATO RTO-grupper. Vi har gjort två kartläggningar av sensorutvecklingen. Den första beskriver den inter-nationella utvecklingen i stort och den andra beskriver nya system som kan mäta under egen rörelse och/eller när målet rör sig. Ett laserradarsystem med hög upplösning (mm) kallat HiPer har utvecklats. Vi har utvärderat prestanda hos HiPer och ett system som vi köpt in, CamCube. I samarbete med AFRL har vi utvärderat deras laserradar FLASH-3D. Vi har deltagit i ett fältförsök i San Diego där vi gjorde mätningar mot små och stora sjömål med olika sorters laserradar- och IR-system. För att utvärdera karteringsprestanda har vi gjort mätningar med den nya generationens skannade sy-stem. Vi har undersökt två fenomen i projektet; att se runt hörn och kopplingen mellan sikt och turbulens. Vi har gjort ett antal större arbeten där vi tagit fram nya signalbehandlingsmetoder. De har dels rört detektion av delvis dolda mål baserat på laserrdardata och dels fusion av laserradardata och data från passiva optiska sensorer. Målen har varit fordon, minor, IED:er och små båtar. Vi har testat metoder för klassificering och återigenkänning av små båtar. Vi har även utvecklat en metod för detektion och följning av personer i enk-la urbana miljöer. Vi har studerat SLAM (simultaneous localization and mapping) för inomhusbruk. FOI-LadarSim, vårt verktyg för modellering och simulering av olika laserradarsy-stem, har vidareutvecklats. Med FOI-LadarSim har vi simulerat system som finns idag, system som vi planerar att bygga ihop och system som finns på forskningslabb eller ritbord. En teoretisk analys av förhållande mellan detektionsavstånd och visibilitet har också genomförts.
Abstract This is the final report for the FoT-funded project "3D imaging laser radar in dynamic applications" that was executed 2008-2010. The project has aimed to keep track of the current status and development of 3D imaging laser radar, with focus on target recogni-tion and surveillance applications. We have participated in the international develop-ment in the area, and performed test campaigns, system and performance analysis, signal processing algorithm development and system modeling. We have been keeping track of, and also participated actively, the international devel-opment by co-operations with the leading actors. The project has had co operations with related projects at FOI, and our competence have been transferred to FMV and FM by demonstration projects. We have given support to the FM through direct sup-port actions, seminars and participation in FM studies. We have had bilateral projects with the AFLR (USA) and Fraunhofer (Germany), and a trilateral project with TNO (the Netherlands) and DRDC (Canada). We have also participated actively in two NATO RTO groups. We have reported the international development twice. The first report describes the international development in general and the other is concentrated on new sensors and systems that can perform measurements while the target and/or the sensor are under movement (dynamic applications). We have developed a high performance laser radar system, HiPer, which has very high resolution (mm). The performance of HiPer has been investigated. We have investigated the performance of a short range system called CamCube. In cooperation with AFRL we have analyzed the performance of their top-of-the line laser radar, FLASH-3D. We have taken part in a field campaign, arranged by NATO RTO, where data from various naval objects were collected with laser radar and IR systems. We have performed field campaigns with current top-of-the-line laser radar systems for mapping, and analyzed their performance. Two fundamental pheno-menon have been investigated; the capability to see around corners and the connection between visibility and turbulence at various elevations above the ground surface. We have put a lot of effort into signal processing algorithm development. The targets have been vehicles, land mines, IED:s and marine vessels. The major work has con-cerned target detection using either laser radar data alone or in fusion with data from passive optical sensors. We have tested algorithms for target classification and target re-identification on vessels. We have developed an algorithm for 3D detection and tracking of humans in urban scenarios and we have studied SLAM (simultaneous local-ization and mapping) for indoor applications. FOI-LadarSim, our tool for modeling and simulation of laser radar systems, has been further developed. During these years we have simulated real systems, systems that we want to build and systems currently only present in research laboratories. We have also modeled the cor

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182