Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering - årsrapport 2010.

Omvärldsmodellering - årsrapport 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustav Tolt, Peter Follo
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3091--SE)
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar verksamheten 2010 inom projektet Omvärldsmodellering. Projektet syftar till att identifiera områden där FoU-insatser bedöms särskilt relevanta för ökat nyttiggörande av 3D-omvärldsmodeller och geodata för FM. Till skillnad från tidigare projekt är tyngdpunkten inte längre på utveckling av metoder för automatisk sensordataanalys, utan på frågor kring hur existerande och kommande tekniska landvinningar inom området kan utnyttjas så effektivt som möjligt för att stödja FM. Grunden för årets arbete är det inventering av behov och möjligheter rörande omvärldsmodeller som genomfördes 2009. I denna identifierades några särskilt angelägna frågeställningar. I det kortare perspektivet finns främst tre områden som vi bedömer harmonierar särskilt väl med FMs ambitioner. Ett område rör utveckling av förmågan att i insatsområde samla in geodata och skapa 3D-modeller från markbundna sensorplattformar, i kontrast till tidigare fokus på flygburna sensorer. Ett mindre fältförsök har genomförts i Eksjö, tillsammans med personal från Ing 2 och ett antal andra (sensororienterade) FoT-projekt, i syfte att samla in multisensordata och få till stånd en dialog med personal knutna till FMs Geosupportgrupper (GeoSG) och därigenom få insikt i FMs behov och önskemål knutna till området och låta FMs personal som arbetar med geodata ta del av de senaste resultaten från FOI. En annan frågeställning avser effektiv distribution av 3D-modeller och geodata. Sammankoppling av flera system som ska verka inom samma geografiska område, antingen fysiskt eller virtuellt (t ex inom Nationellt Träningsnätverk, NTN), kräver en teknisk infrastruktur som möjliggör flexibel hantering av geografiskt underlag. För att stötta FM i sådana frågor har arbete under året inletts med utveckling av en databas/server-plattform för geodataförsörjning. Den baseras på öppna standarder (OGC), av det slag som allt fler kartmotorer och ledningssystem kan tillgodogöra sig. Plattformen kommer primärt att nyttjas inom ett internt M&S-projekt på FOI (Simuleringsbaserad krishantering) men ambitionen är att kunna nyttiggöra såväl kompetens som teknik inom ramen för NTN. Ett tredje område rör användning av omvärldsmodeller av urbana miljöer som beräknings- och analysunderlag, i kontrast till modeller för ren visualisering. Flera verksamheter, inte minst inom FoT, ser ökade behov av och möjligheter med att göra analyser i 3D för att förbättra kvaliteten eller upplösningen på t ex simuleringar. Nu måste olika användare ofta själva uppfinna egna särlösningar för att hantera sina 3Dmodeller och har begränsade möjligheter att använda andras modeller. Projektet undersöker därför hur nya och kommande standarder för representation av 3D stadsmodeller (t ex CityGML) kan användas för detta ändamål. Projektet har även finansierat Sveriges/FOIs deltagande i NATO-gruppen SET-118 "3D Modelling of Urban Terrain". En sammanfattning av gruppens arbete ges i denna rapport
Abstract This report summarizes the activities within the project Environment Modelling during 2010. The project aims at identifying areas where R&D is considered especially relevant for increased exploitation of 3D environment models and geographic data for the Swedish Armed Forces (SwAF). Unlike previous projects the emphasis is no longer on development of methods for automatic sensor data analysis, but on questions on how existing and future technological progress in the area can be used as efficiently as possible to support the SwAF. The investigation of needs and possibilities concerning environment models carried out 2009 has formed the basis for this year's work, and a some issues have been identified as particularly important for the future. In the short-term, we consider three areas that correspond particularly well to the ambitions of SwAF. One concerns the development of the ability to gather geographic data and create 3D models in a mission area from ground sensor platforms, in contrast to the previous focus on airborne sensors. A limited field trial was performed in Aksjö together with personnel from Ing 2 and a number of sensor-oriented R&D projects, the purpose being to collect multi-sensor data and establish a dialogue with the Geo Support Group within the SwAF, thereby getting insight into needs and demands. Another area concerns efficient distribution of 3D models and geographic data. Connecting several systems operating in the same geographical region, physically or virtually, requires a technical infrastructure that enables flexible handling of geodata. In order to support the SwAF in this matter, work has been initiated on the development of a database/server platform for geodata support. It is based on open standards (OGC) that gain increased support by map engines and C2 systems. The primarily short-term use of the platform is within an internal M&S project at FOI (Simulation-based crisis management) but the ambition is to be able to exploit competence and technology within the SwAF Training Network (NTN). A third area concerns the utilization of environment models of urban terrain for physical computations and analysis, in contrast to 3D models for visualization purposes "only". Several R&D activities envision increased needs for and possibilities of making analyses in 3D, e.g. in order to improve the quality or granularity of simulations. Currently, users are often forced to invent their own ways of representing 3D data and then only have limited possibilities of using someone else's models. Therefore, this project investigates how new and emerging standards for representation of 3D urban models (e.g., CityGML) can be used for this purpose. The project has also financed Sweden's/FOI's participation in the NATO group SET- 118 "3D Modelling of Urban Terrain". A summary of the group's work is given in this report, with focus on activities especially relevant for the SwAF.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182