Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Objekt- och tjänstebaserad säkerhet - Årsrapport.

Objekt- och tjänstebaserad säkerhet - Årsrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Westerdahl
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3093--SE)
Nyckelord Tjänster, accesskontroll, objektbaserad säkerhet
Keywords Services, access control, object based security
Sammanfattning Denna rapport beskriver det arbete som genomförts inom projektet Objekt- och tjänstebaserad säkerhet under 2010. Projektets huvudsakliga inriktning under året har varit mot accesskontroll och då främst policy- och attributbaserad accesskontroll. En attributbaserad accesskontroll möjliggör en mer finmaskig accesskontroll genom att informationsobjekt och konsumenter av dessa beskrivs med fler variabler än tidigare. Förhoppningen är att detta även skall kunna ligga som grund för ett kontrollsystem där information säkerhetsklassas när den efterfrågas med stöd av en policy, jämfört med att statiskt klassas vid informationsobjektets skapande och då baserat på en tolkning av en policy. Rapporten beskriver även utvecklingstrender inom objektbaserad säkerhet samt projektets övriga åtaganden.
Abstract This report describes the work undertaken within the project Object and serviceoriented security during 2010. The project´s main focus this year has been on access control, primarily policy and attribute based access control. An attribute based access control allows a finer grained access control of information objects, and the consumers of those objects are described with more variables than before. Hopefully this will also serve as basis for a control model where information is classified at the moment that it is requested with support of a policy, compared to the static classification information at the object´s creation and then based on an interpretation of a policy. The report also describes trends in object-based security and other commitments of the project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182