Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorsystem för urbana operationer - Årsrapport 2010.

Sensorsystem för urbana operationer - Årsrapport 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Staffan Abrahamson, Maria Andersson, Thord Andersson, Erika Emilsson, Hans Habberstad, Fredrik Hemström, Fredrik Lantz, Dietmar Letalick, Staffan Lindström, Henrik Petersson, Joakim Rydell, Karl-Göran Stenborg
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3096--SE)
Nyckelord sensorsystem, sensornätverk, multisensorfusion, urban miljö, avvikelsedetektion, kontinuerlig övervakning, blue force tracking, övervakning av folksamlingar
Keywords sensor systems, sensor networks, multi-sensor fusion, urban scenario, anomalies, anomalies detection, continuous surveillance, blue force tracking, crowd control
Sammanfattning Föreliggande årsrapport redovisar genomförda aktiviteter och framkomna resultat inom det treåriga FoT-projektet Sensorsystem för urbana operationer. Projektet syftar till att studera och värdera hur olika kombinationer av sensorsystem kan fås att samverka för att bidra till en förbättrad situationsuppfattning i den urbana miljön. Projektet koncentrerar sina forskningsinsatser mot följande angelägna militära behovsområden: Kontinuerlig övervakning, Övervakning av folksamlingar samt Blue force tracking. Multisensordatafusion, sensorer i samverkan, detektion/följning/klassificering av mänsklig rörelse, samt avvikelsedetektion är exempel på forskningsområden där projektet gör insatser. Projektet deltar i internationella samarbeten. Genom medfinansiering av de tre EU FP7- projekten Prometheus, ADABTS och IMSK får projektet tillgång till den forskning och de resultat som där genereras. Vidare finansierar projektet medverkan i NATO-gruppen SET- 153 RTG-083 Multi-sensor integration in urban operations. Under hösten 2011 kommer ett gemensamt multisensorförsök att utföras i Bonnland, Tyskland. Inom Kontinuerlig övervakning har vi under året förbättrat vår multimålföljare för följning av människor. En volymetrisk metod som använder samverkande kameror/vyer för att skapa en volymsuppfattning av scenen har utvecklats. Därigenom kan man sluta sig till vilka objekt som skymmer vilka. Metoden gör det möjligt att i en gemensam bild presentera målspår ifrån varje kamera, tillsammans med tillhörande osäkerhet i uppskattad målposition. Arbete med att vidareutveckla attributdetektorn pågår och förväntas tillsammans med den volymetriska metoden ge en robustare spårföljning av tillfälligt skymda personer eller då personer förflyttar sig mellan olika kameror. I en delstudie undersöks hur god positionering av akustiska objekt det är möjligt att åstadkomma med mikrofonarrayer i urban miljö. Delprojektet Övervakning av folksamlingar studerar och utvecklar metoder för detektion och följning av dels folkmassan som helhet och dels däri ingående enskilda individer. En metod har tagits fram som skattar sannolikhet för normalt beteende hos en folksamling, och som upptäcker avvikelser från det förväntade normala. Data från samtidiga registreringar med kombinationer av visuella kameror, IR kameror och akustiska arrayer, har legat till grund för denna utveckling. En särskild utvärdering av 3D-laser som en delsensor i ett multisensorsystem visar att den avståndsinformation som erhålls ger möjlighet till förbättrad detektion och följning av människor samt en ökad robusthet vid dåliga ljusförhållanden. Inom delprojektet Avvikelsedetektion i urban miljö har arbete med att studera och utveckla metoder och systemkoncept för att automatiskt hitta intressanta, avvikande händelser och händelseförlopp i en stadsmiljö fortsatt. Ett ramverk för fusion av avvikelsedetektioner i syfte att upptäcka intressanta händelser har utvecklats. Ramverket ger bl.a. möjlighe
Abstract This annual report gives an account of the activities carried out and the results produced in the three-year Armed Forces' project Sensor Systems for Urban Operations. The aim of the project is to study and evaluate how various combinations of sensor systems can be made to co-operate in order to contribute to an improved situation awareness in the urban environment. The research efforts in the project are focused towards the following important military need areas: Continuous Surveillance, Crowd Surveillance and Blue Force Tracking. Multisensor data fusion, sensors in co-operation, detection/tracking/classification of human movement, and anomalies detection are examples of research areas where efforts are made in the project. The project participates in international collaboration. Through co-financing of the three EU FP7 projects Prometheus, ADABTS, and IMSK, the project gets access to the research and the results generated in these. Furthermore, the project finances co-operation in the NATO group SET-153 RTG-083 Multi-sensor integration in urban operations. In the autumn of 2011 a common multi-sensor experiment will be made in Bonnland, Germany. In Continuous Surveillance we have this year improved our multi-target tracker for tracking of humans. A volumetric method which uses co-operating cameras/views in order to create a volume conception of the scene has been developed. In this way, one can infer what objects conceal what other objects. The method makes it possible to present target tracks from each camera in a common image, together with the associated uncertainty of the estimated target position. Work on the further development of the attribute detector is going on, and together with the volumetric method it is expected to give a more robust track following of temporarily concealed persons, or when people move between different cameras. In a partial study an investigation is made of how good positioning of acoustic objects is achievable with microphone arrays in an urban environment. The sub-project Crowd Surveillance studies and develops methods for detection and tracking of the crowd as a whole on the one hand and single individuals being part of it on the other. A method has been developed which estimates the probability of normal behaviour of a crowd, and that detects deviation from the expected normal state. Data from simultaneous recordings with combinations of visual cameras, IR cameras and acoustic arrays have formed the basis of this development. A special evaluation of 3D laser as being one part of a multisensor system shows that the range information obtained enables improved detection and tracking of humans and an increased robustness in poor light conditions. In the sub-project Anomalies detection in urban environment work has proceeded with the study and development of methods and system concepts for automatic detection of interesting, deviating events and courses of events in urban environm

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182