Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verktyg för miljöanpasnings av försvarsmatriel i dess livscykel.

Verktyg för miljöanpasnings av försvarsmatriel i dess livscykel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Camilla E Andersson
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3098--SE)
Nyckelord Miljöskatter, livscykelkostnader, försvarsmateriel
Keywords Environmental taxes, life-cycle costs, defence materiel
Sammanfattning Projektet " Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel" syftar till att skapa ett verktyg för att kunna värdera och kvantifiera miljöaspekter för försvarsmateriel genom hela dess livscykel. Verktyg av detta slag är en viktig tillgång för Försvarsmaktens (FM) då dess regleringsbrev kräver att miljöhänsyn tas vid all upphandling av försvarsmateriel. Försvarets materielverk (FMV) använder idag LCC(Life Cycle Costs) verktyget CATLOC vid stora upphandlingar då de ska beräkna en produkts livscykelkostnad. I denna rapport beskrivs det arbete med en miljömodul till CATLOC som utformats av FOI under 2010 . Det nya verktyget som arbetats fram av FMV, FOI, KTH och Systecon har vi valt att kalla miljö-LCC. Med hjälp av miljö-LCC ingår även miljöaspekter i beräkningarna av livscykelkostnader. Årets projekt har inneburit justeringar av verktyget miljö-LCC. Dels har de miljöbelastningskostnader, vilka kvantifierades under 2009, i år utökats till att omfatta fler ämnen än tidigare. Dessutom har kostnader för miljöskatter och miljöavgifter brutits ut ur de traditionella kostnaderna som uppstår kring en produkt eller tjänst, så att de går att särskilja. I denna rapport redovisas de miljöskatter och miljöavgifter som finns för närvarande och ingår i de traditionella grundkostnaderna. Identifiering av dessa miljöskatter och miljöavgifter har gjorts för att förbättra miljö-LCC modellen samt undvika dubbelräkning av kostnader i CATLOC. Efter identifieringen har relevanta avgifter och skatter valts ut för att föras in i beräkningsverktyget CATLOC. Arbetet har varit ett samarbete mellan FOI, FMV, KTH och företaget Systecon. Men det är endast den del av arbetet som utformats av FOI som presenteras i denna rapport.
Abstract The project "A computational tool for environmental impact assessment of defence materiel during their whole life cycle" aims to create a tool to evaluate and quantify aspects of defense material through its entire lifecycle. Tools of this kind are an important asset to the Armed Forces (FM) as they are required to take environmental issues into account in all procurement. The Defence Materiel Administration has been using the existing LCC (Life Cycle Costs) tool CATLOC for several years when calculating traditional life-cycle costs at bigger procurements of defence materiel. This report describes the work of an environment module to CATLOC, developed by FOI in 2010. The new tool, called Environmental-LCC, has been developed by FMV, FOI, KTH and Systecon. By using the Environmental-LCC tool environmental issues will also be included in the calculation of lifecycle costs This year´s projects have resulted in adjustments to the Environmental- LCC. The environmental costs, which were quantified in 2009, have this year been expanded to include more subjects than before. Furthermore, the costs of environmental taxes and charges have been removed from the traditional costs from products or services, so that they can be distinguished. This report presents the environmental taxes and charges which currently exists and their part of the traditional basic costs. Identification of these environmental taxes and charges has been made to improve the Environmental- LCC model and to avoid costs being counted twice in CATLOC. After the identification the relevant fees and taxes have been selected to be included in the calculation tool CATLOC. The work has been performed in close co-operation between FOI, FMV, KTH and the company Systecon. In this report only the work performed by FOI is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182