Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatisk SAR för urban miljö Årsrapport 2010

Bistatisk SAR för urban miljö Årsrapport 2010 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Ulander, Anders Gustavsson
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3105--SE)
Nyckelord SAR, bistatisk, synkronisering, GPS, LORA, SETHI, SIMCLAIRS, EDA
Keywords SAR, bistatic, synchronization, GPS, LORA, SETHI, SIMCLAIRS, EDA
Sammanfattning Rapporten ger en sammanfattning av verksamhet och resultat från forskningsprojektet "Bistatisk SAR för urban miljö" under 2010. Den dominerande aktiviteten har varit flyg- och fältförsök med bistatisk SAR (222- 460 MHz) inom ramen för bilateralt forskningssamarbete med DGA i Frankrike. Försöken genomfördes med två flygplan och två SAR-system under vecka 38-39. FOI deltog med SAR-systemet LORA installerat på FMV T&E Sabreliner. På franska sidan deltog ONERA med sitt SAR-system SETHI installerat på AVdef Falcon 20. Systemen synkroniserades genom att utnyttja GPS-signaler. Experimenten är unika eftersom det är första gången som flygburna bistatiska SAR-data på VHF/UHF-bandet har samlats in över ett målspel. Huvudområdet för proven med målspel var MSS Kvarn inkluderande kalibreringsmål, fordon, personer, IED1-attrapper samt byggnader. Totalt fyra flygpass genomfördes och både monostatiska och bistatiska SAR-bilder har producerats. Bistatiska SAR-data samlades också in under ett flygpass över ett område strax väster om Skövde för att få kompletterande klotterstatistik. Preliminär analys av SAR-bilderna visar på bra bildkvalité och bekräftar den förväntade klotterundertryckningen för en bistatisk avbildningsgeometri. Laserdata samlades också in med helikopterburen skannande laser. Insamlat data kommer att analyseras under 2011 inför slutrapportering av forskningssamarbetet med Frankrike. Projektet har också deltagit i EDA-projektet SIMCLAIRS2 som leds av ett europeiskt industrikonsortium. SIMCLAIRS fas 1 har som målsättning att utveckla teknologier för radar och ESM avsedda för kompakta obemannade flygfarkoster. Syftet är att utveckla teknologier för system och demonstrationer mot tidshorisont 2015-2020. Under 2010 har FOI arbetat med verifiering av nya kompakta byggsätt för radarelektronik på VHF/UHF-bandet baserat på mätningar med ett prototypsystem framtaget av industrin för helikopterinstallation.
Abstract The report summarizes activities and results from the research project "Bistatic SAR for urban environments" during 2010. The main activity has been flight and field experiments with bistatic SAR (222-460 MHz) which have been conducted under bilateral research cooperation with DGA in France. The experiments were conducted with two aircraft and two SAR systems during weeks 38-39. FOI participated with the SAR system LORA installed on the FMV T&E Saberliner. On the French side, ONERA participated with the SAR system SETHI installed on the AVdef Falcon 20. The two systems were synchronised using GPS signals. The experiments are unique since it is the first time that airborne bistatic SAR data in the VHF/UHF-band have been collected over a target deployment. The main test area with target deployments was MSS Kvarn and included calibration targets, vehicles, people, IED1 mock-ups and buildings. In total four flight missions were performed and both monostatic and bistatic SAR images have been produced. Bistatic SAR data were also collected during a flight mission over an area west of Skövde to obtain additional clutter statistics. Preliminary analysis of the SAR images shows good image quality and confirms the expected clutter suppression using a bistatic imaging geometry. Laser data were also collected close in time with a scanning laser on a helicopter. The acquired data sets will be analyzed during 2011 for final reporting of the research cooperation. The project has also participated in the EDA project SIMCLAIRS2 which is led by a European industry consortium. The objective of SIMCLAIRS phase 1 is to develop radar and ESM technologies for compact unmanned aerial vehicles. The goal is to develop technologies for systems and demonstrations for time horizon 2015-2020. During 2010, FOI has worked with verification of new compact designs for radar electronics in the VHF/UHF-band based on measurements with a prototype system developed by industry for helicopter installation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182