Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Privat-offentlig samverkan för krisberedskap. Samlade erfarenheter med exempel från ett par europeiska länder.

Privat-offentlig samverkan för krisberedskap. Samlade erfarenheter med exempel från ett par europeiska länder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengt Johansson, Maria Adelfelt
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3106--SE)
Nyckelord privat-offentlig samverkan, krisberedskap, Finland, Storbritannien
Keywords private-public partnerships, crisis management, the United Kingdom
Sammanfattning Under senare år har ett allt större intresse riktats mot privat-offentlig samverkan för krisberedskap. En av orskaerna sägs vara det ökade privata ägandet av samhällsviktig verksamhet vilket ställer krav på samarbete mellan offentlig sektor och näringslivet. Syftet med denna rapport är att studera hur privat-offentlig samverkan inom krisberedskapsområdet bedrivs i Finland ochh Storbritannien för att på detta sätt generera idéer för hur arbetet kan utvecklas i Sverige. I rapporten beskrivs hur privat-offentlig samverkan relaterar till andra verktyg för ökad krisberedskap, såsom information, ekonomiska incitament och regleringar, och hur olika samverkansformer kan se ut på nationell, regional och lokal nivå. Frågor som berör starten av en samverkan såsom initiativ och urvalsprinciper behandlas. Ett relativt stort utrymme ägnas i rapporten åt att diskutera faktorer av betydelse för att samverkan ska kunna vidmakthållas. Denna diskussion utgår från faktorerna engagemang, resurser, förtroende och kunskap. Slutligen diskuteras även det innehåll som samverkan kan innefatta och de resultat som kan uppnås. Rapporten visar på en rad områden av intresse att studera vidare. Dessa är: Att utreda om någon eller några myndigheter kan få en mer utpekad roll beträffande samordning av och stöd till privat-offentlig samverkan. Att undersöka om och i sådana fall hur rollen för privat-offentlig samverkan kan tydliggöras och/eller utvidgas. Att utreda för- och nackdelar med frivillighet respektive reglering av den privata sektorns deltagande i privat-offentlig samverkan. Att utreda om det är lämpligt att utveckla ytterligare mekanismer för att få tillstånd samverkan på lokal nivå liknande Local resilience forums i Storbritannien. Att utreda möjliga stabila finansieringsformer för samverkan som till exempel öronmärkta avgifter som i Finland.
Abstract In the last decade, private-public partnerships have become a more common means for crisis management. This trend is partly a consequence of an increased private ownership of public utilities. The purpose of this study is to investigate how private-public partnerships for crisis management are organized in Finland and the United Kingdom. The results from the study are intended to generate ideas for how the private-public partnership model can be developed in Sweden. In the report, the interaction between private-public partnerships and other policy instruments such as information, economic incentives and regulation are described. Central aspects for starting up and maintaining on-going partnerships are discussed. Finally, the actual content of the partnerships and possible outcomes are treated in the report. The results from the study pinpoint a nmber of areas for future research. These areas are: To investigate if it is feasible for one or several public agencies in Sweden to take a more formal role regarding coordination of and support to private-public partnerships. To investigate if and how different private-public partnerships can become more formalised and/or their mandate expanded. To investigate the advantages and disadvantages with voluntary versus regulated participatiopn for the private sector in private-public partnerships. To investigate if it would be desirable and feasible to develop mechanisms in Sweden in order to support partnerships like the Local resilience forums in the United Kingdom. To investigate if and how the financing of public-private partnership can become more systematized and stable (such as the security of supply fee in Finland).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182