Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamiska telekommunikationslösningar- slutrapport

Dynamiska telekommunikationslösningar- slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hugo Tullberg, Alf Bengtsson, Jimmy Karlsson
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3107--SE)
Nyckelord Dynamisk spektrumaccess, kognitiv radio, IT-säkerhetsarkitektur, spektrumkänning, sensorval, demonstratorer, arkitektur
Keywords Dynamic Spectrum Access, Cognitive Radio, IT Security Architecture, Spectrum Sensing, Sensor Selection, Demonstrators, Architechture
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar och avrapporterar verksamheten inom FOTprojektet Dynamiska Telekommunikationslösningar (DynamiT). Projektet har pågått i tre år under perioden 2008 - 2010. Syftet med projektet har varit att bedriva forskning och utveckling inom flexibla dynamiska lösningar för effektiv kommunikation i taktisk miljö. Vidare har syftet varit att utreda hur den stora potentialen som finns i tekniken skall nyttjas på högre systemnivå. Dynamisk spektrumaccess (DSA) och kognitiv radio har varit huvudfokus för projektet. Försvarsmaktens behov av spektrum och DSA har utretts. Nya metoder för spektrumkänning baserat på resultat från interferensklassificering har utvecklats och utvärderats. Vidare har metoder för val av sensorer för kollaborativ spektrumkänning tagits fram och utvärderats. En arkitektur för utveckling av demonstratorer har tagits fram. Arkitekturen har använts för att utveckla programvaru- och hårdvaru-demonstratorer som har använts för att validera och demonstrera spektrumkänningsmetoderna. Arkitekturen stöder en vidareutveckling till en komplett kognitiv radio. En programvarubaserad radio (SDR) är flexibel och konfigurerbar men även känsligt för IT-hot. IT-säkerhetsbehoven för en SDR har utvärderats och en ITsäkerhetsarkitektur baserad på virtuella maskiner har föreslagits. Projektet har byggt kompetens inom flera aspekter av dynamiska och flexibla telekommunikationer. Resultaten och kompetensen leder till att FOI kan stödja Försvarsmakten inom områdena dynamisk spektrumaccess och kognitiv radio, och kan bistå med kompetens för kravställning och upphandling.
Abstract This final report summarizes the activities of the FoT project Dynamic Telecommunications Solutions (DynamiT). The project has run for three years during the period 2008 - 2010. The purpose of the project has been to conduct research and development in flexible and dynamic solutions for efficient tactical communications. The purpose has also been to evaluate the potential of spectrum flexibility at higher system levels. Dynamic spectrum access (DSA) and cognitive radio (CR) have been focus of the project. The Swedish Armed Forces' needs for spectrum and DSA have been investigated. Novel methods for spectrum sensing based on results from electromagnetic interference classification have been developed and evaluated. Additionally, methods for sensor selection for cooperative spectrum sensing have been developed and evaluated. An architecture for development of software and hardware demonstrators has been developed. The architecture has been used to develop software and hardware demonstrators that have been used to validate and demonstrate the spectrum sensing algorithms. The architecture supports a future development of a complete cognitive radio. A software defined radio (SDR) is flexible and reconfigurable but also sensitive to IT threats. IT-security issues have been investigated and an IT-security architecture based on virtual machines is proposed. The project has established knowledge in several aspects of flexible and dynamic telecommunications. The results and knowledge will allow FOI to support the Swedish Armed Forces in the areas of dynamic spectrum access and cognitive radio, and to provide requirements and procurement support.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182