Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationaliserad materielförsörjning - förutsättningar för försvarsmaterielsamarbeten mellan företag.

Internationaliserad materielförsörjning - förutsättningar för försvarsmaterielsamarbeten mellan företag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattias Axelson, Martin Lundmark
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3108--SE)
Nyckelord materielsamarbeten, försvarsföretag, anskaffning, materielutveckling
Keywords defence materiel collaboration, cooperation, defence companies, procurement, acquisition, , defence materiel development
Sammanfattning Denna studie har genomförts på uppdrag av Försvarsdepartementet. Internationellt samarbete har sedan mitten av 1990-talet utgjort en allt viktigare del av det svenska försvarets materielförsörjning. Detta är en utveckling som sannolikt fortsätter. Som stöd för framtida beslut om internationellt materielsamarbete behövs en analys av hur internationella materielsamarbeten mellan företag i praktiken genomförs. Det specifika syftet med rapporten är daärför att: Identifiera faktorer som påverkar genomförandet av internationella försvarsmaterielsamarbeten mellan företag. Rapporten bygger på åtta fallstudier av internationella materielsamarbeten: Iris-T, Joint Strike Fighter, Meteor, MidCas, Neuron, NRF-90, Taurus, Viking. Centrala slutsatser avseende förutsättningar för genomförande av internationella försvarsmaterielsamarbeten mellan företag är att ett samarbetsprojekt har större förutsättning för framgång om: företagen har samarbetat som strategiskt, företagen har tidigare erfarenheter av samarbete och ett enskilt företag är huvudansvarigt för samarbetet. Faktorer som skapar förutsättningar men som inte har en direkt påverkan på det operativa genomförandet är exempelvis: materielens innovationsgrad, antalet deltagande företag och antalet deltagande stater. Baserat på resultaten rekommenderar vi beslutsfattare inom Regeringskansliet och myndigheter att inför beslut om deltagande i internationella materielsamarbeten att fr.a: analysera företagens motiv att samarbeta, utvärdera om företagen har gemensamma motiv med samarbetet, om företagen är på jämförbar teknologinivå, ställa krav på att ett företag är huvudleverantör.
Abstract This report was made on behalf of the Swedish Ministry of Defence. Since the mid 1990s international defence materiel collaboration has represented an increasingly large share of the Swedish defence procurement. This is a development that is likely to continue. As a framework for future decisions concerning international defence materiel collaboration, an analysis is needed regarding how such collaboration between defence companies actually is implemented. The specific purpose of the report is therefore: Ti identify factors that influence the accomplishment of international defence materiel collaboration between companies. The report is based on eight case studies of international defence materiel collaboration: Iris-T, Loint Strike Fighter, Meteor, MidCas, Neuron, NRF-90, Taurus and Viking. Our main conclusions are that international collaboration between companies has a greater probability of a successful outcome if: companies view the collaboration as being strategic, companies have experience of previous collaboration, and one single company has the lead in the collaboration. Factors that shape the conditions, but that do not have a direct influence on operations, are for example: the product´s degree of innovation, the number of participating companies and the number of participating states. Based of these results we recommend decision makers in the concerned Swedish ministries and authorities to analyze before engaging in international defence materiel collaboration: the concerned companies´ incentives for collaborating, if companies have shared strategic goals for the collaboration, if the companies are on a similar level of technology, and to demand that one single company has the lead in the collaboration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182