Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Field trials for standoff bio-aerosol detection.

Field trials for standoff bio-aerosol detection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fredrik Kullander, Per Jonsson, Erika Wollner, Ove Gustafsson, Rolf Persson, Magnus Elmqvist, Ove Steinvall, Göran Olofsson, Torbjörn Tjärnhage, Pär Wästerby, Gunnar Rustad, Öystein Farsund
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3109--SE)
Nyckelord biologisk detektion, biologiska stridsmedel, avståndsdetektion, laserinducerad fluorescens, elastisk bakåtspridning, spektral analys
Keywords biological detection, biological warfare agent, standoff detection, laserinduced fluorescence, elastic backscattering, spectral analysis
Sammanfattning Ett internationellt fältförsök har arrangerats av FOI i Umeå i syfte att mäta fluorescens och elastisk bakåtspridning med avståndsdetekterande system under väl kontrollerad former. I försöken deltog bland andra arbetslag från FOI och Førsvarets Forskningsinstitutt (FFI) från Norge under tidsperioden 15-26 September 2008. Similiämnen för biologiska stridsmedel och interferenter släpptes ut i luften och i ett containerarrangemang med en väldefinierad mätvolym över en total längd av 12 meter på 230 meters avstånd från de avståndsdetekterande lidarsystemen. Partikelkoncentrationen monitorerades kontinuerligt med partikelräknare och så kallade slit samplers. FOI utvärderade både ett pulsat 1550 laser system för monitorering av partikelmoln med utnyttjande av elastisk bakåtspridning och en fluorescenslidar med en laservåglängd på 355 nm. FFI utvärderade deras fluorescenslidar även den med en laservåglängd på 355 nm. Den här rapporten summerar både FOI och FFI resultat från försöken. Några viktiga slutsatser var att infrastrukturen och utrustningen utvecklad för fältförsök med system för biologisk avståndsdetektion fungerade som planerat och att utsläpp av aerosolmoln var relativt enkla att klassificera med spektral analys av den laserinducerad fluorescensen. Resultaten hittills indikerar att höga medeleffekter på lasern är ett viktigt systemkrav. Laserpulsenergier över 100 mJ är önskvärt. Den spektrala upplösningen kan dock minskas utan klassificeringsförmågan försämras.
Abstract Joint field trials have been arranged by FOI in Umeå with the purpose of measuring fluorescence and backscattering radiation with standoff detection system under well controlled circumstances. Teams with lidar systems from both FOI and Førsvarets Forskningsinstitutt (FFI) from Norway participated in the trials during the time period 15-26 September 2008. Biological agent simulant particles and interferents were released in the air and in a container arrangement allowing for a well defined particle concentration along a 12 meter test path 230 meters away from the lidar systems. The particle concentration was continuously monitored using various particle counters and slit samplers. FOI evaluated both a pulsed 1550 laser system for cloud monitoring by elastic backscattering and a fluorescence lidar with a laser wavelength of 355 nm. The FFI team tested their 355 nm fluorescence lidar. This report summarizes FOI and FFI results from the trials. Some important conclusions were that the infrastructure and the equipment developed for field trials of biological standoff systems worked as planned and that the released aerosol clouds were relatively easily classified by spectral analysis of laser-induced fluorescence. The results so far indicate that a high average output power level is an important system requirement. Laser pulse energies exceeding 100 mJ is desirable. The spectral resolution of detection can however be reduced without loosing the classification capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182