Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Greening peace operations - policy and practice.

Greening peace operations - policy and practice. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annica Waleij, Malin Östensson, David Harriman, Christina Edlund
Ort: Umeå
Sidor: 114
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-28
Rapportnummer: (FOI-R--3112--SE)
Nyckelord Miljöhänsyn, miljösäkring, miljöpolicy, freds- och säkerhetsfrämjande, insatser
Keywords Environmental considerations, peace operations, environmental policy
Sammanfattning De senaste decennierna har en markant ökning av freds- och säkerhetsfrämjande insatser ägt rum med syfte att bland annat värna mänskliga rättigheter och bygga en hållbar fred. Ofta genomförs insatserna i regioner där miljön är under stor påfrestning och det är därför av stor vikt att inte ytterligare försämra situationen. Denna studie har undersökt svårigheterna med att systematiskt inkludera miljöaspekter vid internationella insatser med särskilt fokus på planerings- och genomförandefaserna. Underlag har samlats in från tre källkategorier: svenska erfarenheter, tidigare studier på området samt intervjuer med sakkunniga i försvarsorganisationer och multinationella organisationer. Vidare har ett urval av nationella och multinationella miljöpolicys och andra miljödokument studerats. Studien av dessa dokument visar att de ofta fokuserar på nationella lagkrav avseende miljöskydd, vilket innebär att de endast är vägledande vid internationell verksamhet. Förekomsten av policys är en förutsättning för att miljöfrågor över huvud taget ska beaktas, men är inte tillräckligt för att miljöhänsyn till fullo ska integreras i verksamheten. Föreliggande studie visar att bristande miljöhänsyn i insatsplanering ofta resulterar i ogenomtänkta ad hoc-lösningar, vars brister kan bli kostsamma eller svåra att rätta till i efterhand. Detta har sin förklaring i exempelvis otillräckliga riktlinjer, otydliga ansvarsförhållanden och bristande kunskap om miljöfrågornas betydelse. I försvarsstrategiska dokument lyfts miljöfrågor som utmaningar för global och regional säkerhet. Det är emellertid sällan som miljöns roll i konflikter och att miljöfaktorer således också kan bidra till att lösa en konflikt tas upp i miljöpolicys. Miljösäkring upplevs ofta av ansvariga som en belastning på redan begränsade resurser utan synbar nytta. Möjligheten till synergier med andra mål, som förbättrad säkerhet och resurseffektiviseringar, behöver därför tydliggöras. Ett sätt att lyfta fram detta är att inkludera miljöaspekterna i strategisk planering och konfliktanalys. Föreliggande rapport redovisar exempel på de komplexa sambanden mellan miljöfaktorer och militär verksamhet samt hur miljöfrågan har hanterats i några svenska insatser. Vidare läggs också argument fram varför miljöfrågan bör integreras (eng. term mainstreaming) i Försvarsmaktens insatsorganisation och i den långsiktiga försvarsplaneringen. Rekommendationer ges också för hur detta kan ske. En förutsättning är ökad medvetenhet om miljöfrågor och deras betydelse. Det handlar inte om att alltid sätta miljöhänsyn framför andra avväganden, utan om att påvisa att miljösäkring kan integreras i övrig verksamhet vara kostnadseffektivt och vara en framgångsfaktor för att uppnå insatsens mål.
Abstract There has been an increase in the number of peace operations in the last decades with mission goals such as contributing to a fair and sustainable development. Since many peace operations are performed in areas where the environment is already under stress, it is crucial not to further deteriorate the situation. This study examines difficulties in systematically address environmental issues in peace operations. The study pays special attention to the planning and execution phases of an operation. Input to the study has been collected from three main source categories: Swedish experience and knowledge gained from peace operations; written material such as previous studies in this field; and from key personnel in other national defence organisations. In addition a desk study in the form of an inventory of national and international policies and/or related documents has been performed. Military activities are not exempt from environmental regulations and many countries and troop sending organisations recognise the importance of environmental considerations which can be seen in the development of policies, doctrine and guidelines concerning environmental issues at a strategic level. Their focus is however typically on domestic activities and compliance with national regulations, making the applicability for peace operations somewhat ambiguous. In many strategic defence foresights, the connection between the risks of future conflict and environmental change, including climate changes and energy, is gaining ground. However, this perspective is seldom raised in the environmental policies. The study concludes that there is insufficient integration of environmental considerations in planning and execution of peace operations. There is also a deficiency in the consideration of environmental issues in critical decisions prior to operations. The low priority of environmental issues might be explained by, among other things, a lacking awareness regarding their importance and unclear areas of responsibility. Finally, the report gives recommendations for a better integration, i.e. mainstreaming, of environmental considerations in the Swedish Armed Forces peace operations. A comprehensive conflict analysis in strategic planning would for instance identify the role of environmental factors in the conflict. A prerequisite is an increased environmental awareness throughout the organisation, and also that of accomplishing a balanced approach to how environmental considerations could be a mission enabler instead of a strain on limited resources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182