Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport - Signaturmodellering 2008-2010

Slutrapport - Signaturmodellering 2008-2010 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Rahm, Magnus Herberthson, Magnus Gustafsson, Erik Zdansky, Anders Örbom, Annica Hjelm, Jan Fagerström, Nils Karlsson, Andreas Persson, Stefan Björkert, Roland Lindell
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3117--SE)
Nyckelord Radarmålarea, RCS, radarsignatur, IR-signatur, reflektans, modellering
Keywords Radar cross section, RCS, radarsignature, IR-signatur, reflectance, modelling.
Sammanfattning Denna slutrapport av "Signaturmodelleringsprojektet" redovisar projektets syfte, mål, nytta genomförda verksamheter och de resultat som framkommit under de tre år som projektet har pågått. Projektet har innefattat verksamheter inom både radar- och IR-området. Det långsiktiga målet med verksamheten är att skapa goda förutsättningar för att beräkna och ta fram radar- och IR-signaturdata för godtyckliga objekt (t ex markfordon eller fartyg) i realistiska bakgrunder. I det 3-åriga perspektivet (inom projekttiden) har målet varit att ta fram och utveckla beräkningsverktyg som beaktar bakgrundens inverkan på ett objekts signatur. En ny metod, 'Potentialmetoden', för att beräkna radarmålarean hos ett objekt med metallyta har tagits fram och vidareutvecklats. Förtjänsterna med metoden är att man har möjlighet att angripa större beräkningsproblem, alternativt utföra beräkningar på givna mål snabbare än liknande mer vedertagna metoder, som t ex momentmetoden (MoM). Metoden har presenterats på ett antal konferenser. Vidareutveckling av beräkningsmetoden iterativ fysikalisk optik (IPO) har utförts. De påstådda förtjänsterna med metoden är att den är relativt snabb i förhållande till mer "exakta" metoder. För att på ett korrekt sätt kunna beräkna radarreturen från en farkost, exempelvis en stridsvagn i terräng, krävs att hänsyn tas till radarvågens växelverkan mellan omgivning och objektet. En metod som visat sig lämplig för detta, är den så kallade integralekvations-metoden för skrovliga ytor, IEM. Vi har i detta projekt vidareutvecklat och validerat metoden, samt inkluderat den vid beräkning av växelverkansbidrag. I samband med denna utveckling har ny mätmetodik varit tvungen att utvecklats. Valideringsarbetet av IEM har varit en huvudpunkt i ett bilateralt samarbete med Frankrike. Projektet har även studerat möjligheten att använda modeller som används för animering och visualisering av sjöytor för sjöklotterberäkningar inom radarområdet. Inom IR-modelleringsverksamheten har olika koder validerats mot ett enkelt generiskt objekt, kallad CUBI, som vi har tillverkat och utfört mätningar mot under olika väderförhållanden. Arbetet har även innefattat olika typer av mätningar mot CUBI-färgens optiska reflektansegenskaper. Syftet med valideringsarbetet har varit att få kännedom om de olika beräkningsprogrammens begränsningar, giltighets- och tillämpningsområden samt deras för- och nackdelar.
Abstract This final report for the "Signature modeling project" presents the purpose, goal, benefit, activities carried out and results achieved during the project three years. The project has included activities concerning radar as well as infrared signatures. The long-term goal of these activities is to create the ability to calculate or otherwise produce radar and infrared signature data for arbitrary objects (e.g. ships or ground vehicles) in realistic settings/conditions/backgrounds/environments/theatres. During this three year period of the project the goal has been to develop or find tools for the calculation of target-background interactions. A new method, "The Potential Method", for the calculation of objects with metallic surfaces has been derived and developed further. The virtue of this method is that it has the potential to tackle larger problems or do faster calculations than similar established methods, like the method of moments (MoM). The method has been presented at a number of conferences. The calculation method iterative physical optics (IPO) has been developed further. The benefits claimed for this method is that it is fast compared to more "exact" methods, while modelling internal multipath contributions more accurately than PO-GO. In order to correctly calculate the radar return from a craft, e.g. a battle tank in terrain, the interaction of the object with its environment needs to be taken into account. For this the bistatic reflectivity of rough surfaces (the terrain) is needed. The integral equation method is a fast method for calculating the average reflectivity of rough model surfaces, which we have evaluated and developed further. The work includes bistatic measurements on rough surfaces and for this purpose new measurement and calibration procedures have been developed. Validation of IEM has been a major task in the Swedish-French bilateral cooperation. The project has also studied if visualisation/animation sea surface models can be modified for calculation of radar sea clutter. In the infrared modelling activity area different thermal modelling program codes have been evaluated against measurements done under varying weather conditions on a simple generic object, called CUBI. The work also includes characterisation of the optical reflectance properties of the paint use on CUBI. The purpose of the validation work has been to gain know-how on the capabilities, limitations, advantages and disadvantages and best areas of application for the different thermal modelling programs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182