Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Climate change, vulnerability and security risks - Methodological aspects regarding identification of vulnerable countries and hotspots.

Climate change, vulnerability and security risks - Methodological aspects regarding identification of vulnerable countries and hotspots. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengt Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-01-20
Rapportnummer: (FOI-R--3122--SE)
Nyckelord klimatförändringarna, kartor, oroshärdar, sårbarheter, väpnade konflikter
Keywords climate change, hotspots, vulnerability, armed conflict, maps
Sammanfattning I denna rapport studeras de metoder som använts för att skapa kartor som avspeglar sårbarheteer för klimatförändringarna och risken för väpnade konflikter. I studien som behandlar fem studier läggs fokus på i vilken grad och på vilket sätt klimat-, socioekonomiska och politiska faktorer bidrar till den presenterade kartbilden. Att identifiera geografiska områden där den nationella säkerheten och individers säkerhet hotas kan ha flera orsaker. Det kan vara användbart för att identifiera områden där det är en relativt sett stor sannolikhet för våldsamma konflikter och områden där anpassning till klimatförändringarna är särskilt brådskande.. Den kan även göra kontrasten tydlig mellan de länder som historiskt har svarat och idag svarar för det största bidraget till klimatförändringen och de länder som är mest sårbara för klimatförändringarna. för att man ska kunna dra lämpliga slutsatser från en rapport och deras underliggande kartor är det viktigt att rätt tidsperspektiv används. I flera av de analyserade studierna tycks tidsperspektivet ha valts relativt godtyckligt. Även om flera av studierna har inkluderad framtida klimatförändringar i analysen har de i allmänhet implicit antagit stabila socioekonomiska och politiska förhållanden. Om man önskar utveckla kartor som identifierar potentiella oroshärdar och sårbara områden i framtiden skulle det vara av mycket stor vikt att man på ett bättre sätt lyckas kombinera scenarier över det framtida klimatet med scenarier för den socioekonomiska och den politiska utvecklingen. Olika former av index för att mäta sårbarheten för klimatförändringar och staters stabilitet har varit viktiga vid utvecklingen av de kartor som studerats i denna rapport. Indexen består oftast av ett stort antal parametrar där olika aspekter, även kvalitativa sådana, vägs samman till kvantifierbara index. Att använda ett enda index kan vara bra för att göra en karta visuellt attraktiv men leder till en försämrad förståelse för den komplexitet som ligger till grund förså väl sårbarhet och risk för väpnad konflikt. Det är ett allmänt problem att definiera vilka aspekter som är viktigast för att bestämma risken för väpnad konflikt eller sårbarheten för klimatförändringar. I allt för liten grad behandlas i de analyserade studierna vilken betydelse omfattningen av klimatförändringarna har för risker och sårbarheter jämfört med de socioekonomiska och politiska faktorerna.
Abstract This report examines the methodologies used for developing vulnerability or hotspot maps in five recent studies. The main focus is on the extent and way in which different climate, socio-economic and political factors are used in the mapping. Due to the long-term nature of climate change, particular attention is devoted to the temporal consistency of the studies. The identification of geographical areas where human or national security is under violent or non-violent threat is important for several reasons. It can be useful for identifying areas with a high probability of conflict or where adaptation to climate change seems to be particularly urgent, or for comparing the states mainly responsible for most historical and current emissions with the states most vulnerable to climate change. In order to draw relevant conclusions from vulnerability or hotspot study and the maps it provides, it is important that an appropriate time perspective is chosen. In several of the studies analysed in this report, the time perspective underlying the geographical presentations appears to have been chosen rather arbitrarily. Furthermore, although some of the studies analysed include future climate change in the analyses, in general they implicitly assume rather stable socio-economic and political conditions. In order to further develop vulnerability or hotspot maps, it would be most important to find better ways of combining scenarios for climate change with scenarios for future socio-economic and political development. Different kinds of vulnerability and state fragility indices are important foundations for the development of vulnerability/hotspot maps. These indices are often multifactorial systems in which different aspects of vulnerability, including qualitative aspects, are weighted into quantitative indices. Using a single index makes the maps visually attractive, but increases the risk of understating the complexity that defines vulnerability and the risk of violence. It is generally difficult to define the aspects of most importance for the risk of violent conflict or other negative effects on society rom climate change. The studies examined here did not sufficiently deal with issues such as tjhe relative weightings that should be given to the climate change oparameter and the socio-economic and political parameters when identifying the most vulnerable countries or hotspots for conflict.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182