Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Klimatförändringar och säkerhet: ett komplext område med betydelse för framtiden.

Klimatförändringar och säkerhet: ett komplext område med betydelse för framtiden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Malin Mobjörk
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3123--SE)
Nyckelord klimatförändringar, klimatvetenskap, klimatsäkerhet, säkerhet, väpnad konflikt, krisberedskap, krishantering, insatsverksamhet
Keywords climate change, climate science, security, climate security, armed conflict, crisis management, missions
Sammanfattning limatförändringarnas möjliga säkerhetskonsekvenser har getts allt större uppmärksamhet under de senaste åren. Under 2010 har Försvarsdepartementet finansierat en studie vars syfte har varit att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och säkerhet samt dess konsekvenser för svensk krisberedskap. I det följande presenteras slutsatserna från detta projekt, vilka omfattar tre områden (1) samband mellan klimatförändringar, säkerhet och väpnad konflikt, (2) klimatförändringarna och dess konsekvenser för svensk krisberedskap och (3) centrala områden för framtida forskning och analys. 1. Samband mellan klimatförändringar, säkerhet och väpnad konflikt Klimatförändringarna kommer att medföra säkerhetskonsekvenser i bred mening, särskilt genom dess betydelse för naturresurstillgångar och förekomsten av extrema väderhändelser. Den hitillsvarande forskningen behandlar dock huvudsakligen konsekvenserna från naturresursförändringar. Det perspektiv som ligger till grund för att analysera klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser har betydelse för analysens resultat. Ett statscentrerat perspektiv på säkerhet resulterar exempelvis i identifieringen av andra effekter jämfört med en individbaserad ansats. Analyser behöver därför göras med olika perspektiv så att en integrerad förståelse kan utvecklas. Det finns inga enkla orsakssamband mellan klimatförändringar och väpnade konflikter. Klimatförändringarna utgör en faktor av flera som kan påverka risken för väpnad konflikt. Eftersom väpnade konflikter är beroende av många samverkande faktorer går det inte att göra precisa förutsägelser om var och när konflikter kan komma att uppstå i framtiden. Däremot kan fördjupad kunskap utvecklas genom kontextspecifika analyser av klimatförändringarnas effekter. Denna kunskap kan ligga till grund för en bättre förståelse för kopplingen mellan klimatförändringar och konflikter, liksom för att utveckla samhällens kapacitet att möta de utmaningar som klimatförändringarna ställer. 2. Klimatförändringarna och dess konsekvenser för svensk krisberedskap Klimatförändringarna utgör en storskalig förändringsprocess som kan medföra säkerhetskonsekvenser för samhällen världen över och har därmed betydelse för svensk krisberedskap och säkerhetspolitik. Ett förebyggande arbete för att möta utmaningarna till följd av klimatförändringarna är centralt för att minska risken för väpnade konflikter och humanitära katatrofer. I arbetet med att förbereda samhället för framtida klimatförändringar behöver risken för mer omfattande klimatförändringar beaktas i högre grad än idag. Det är också viktigt att analyser bryts ner till regional och lokal nivå så att variabilitet och kontextuella faktorer kan inkluderas i analyserna. Klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser är särskilt viktiga i alla former av långsiktig planering och förebyggande arbeten, t.ex. inom samhällsplanering, försvarsplanering, krisberedskap, konfliktförebyggande och risk- och sårbarhetsr
Abstract The security consequences of climate change have received increased attention in recent years by policymakers and researchers. During 2010 the Swedish Ministry of Defence has commissioned Swedish Defence Research Agency, FOI, to undertake an exploratory study on the relationship between climate change and security as well as its consequences for the Swedish crisis management system. The conclusions from this project relate to three areas: (1) the linkages between climate change, security and armed conflict, (2) climate change and its security implications for Swedish crisis management, and (3) pivotal areas for future research and analysis. (1) The linkages between climate change, security and armed conflict Climate change will have security consequences in a broad sense, particularly through its impacts on access to natural resources and weather-related disasters. Current research has, however, principally addressed the consequences of climate change on natural resources. The perspective used for analysing the security consequences of climate change shapes the analysis result. For instance, a state-based approach towards security identifies other kinds of consequences than a human security approach. In order to gain a coherent understanding of the security consequences of climate change different perspectives needs to be adopted. There is no simple causal relationship between climate change and armed conflict. Climate change is one factor of many that determine the risk of armed conflict. Because conflicts are dependent on a web of interconnected factors, in reality it is impossible to predict where and when future conflicts will break out. Context-dependent analysis of the consequences of climate change on societies world-wide can , however, reinforce prevailing knowledge. This knowledge can increase the understanding of the linkages between climate change and armed conflict as well as strengthen societies´capacity to meet the challenges posed by climate change. 2. Climate change and its security implications for Swedish crisis management Climate change is a large-scale process of transformation that can have security consequences for societies world-wide. Hence, it is an adequate subject to address in Swedish security policy and in the Swedish civilian and military crisis management systems. A preventive approach to the potential challenges caused by climate change is critical in order to reduce the risk of armed conflicts and humanitarian catastrophes. In preparing society for the security consequences of climate change the risk of more rapid and severe climate change scenarios needs to be taken into consideration. Furthermore, it is crucial that the analysis address the regional and levels in order to include climate change variability and contextual factors in the analysis. The security implications of climate change is pertinent in all kinds of long-term planning processes and in preventive wo

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182