Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosives detection EU FP7 status report 2010.

Explosives detection EU FP7 status report 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Pettersson, Hans Önnerud, Malin Kölhed
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-07-06
Rapportnummer: (FOI-R--3139--SE)
Nyckelord explosivämnesdetektion, HME, Ramanspektroskopi, LIBS
Keywords explosives detection, HME, Raman spectroscopy, LIBS
Sammanfattning Genom att möjliggöra FOI:s medverkan i säkerhetsforskningsprogrammet inom EU:s sjunde ramprogram (FP7) ger projektet Explosivämnesdetektion Försvarsmakten tillgång till de senaste forsknings- och utvecklingsresultaten inom explosivämnesdetektionsområdet. De FP7-projekt som Försvarsmaktens uppdrag berör är LOTUS, EFFISEC och OPTIX. Projekten, definierade ur ett civilt perspektiv, studerar frågeställningar som i många avseenden är relevanta för Försvarsmakten. Försvarsmakten får därför hög utdelning i form av teknikutveckling och information. I rapporten redovisas, förutom verksamhet och tekniska resultat, en lista över de rapporter som författats inom projekten. Rapporterna presenteras med titel, ansvarig organisation samt distributionsklassificering. Inom LOTUS utvecklas ett koncept för att lokalisera bombframställning med hjälp av ett sensornätverk där mobila sensorer monterade på patrullerande bilar kommunicerar fynd av förhöjda nivåer av hotkemikalier till en sambandscentral, ett koncept som även skulle kunna användas i militära insatsområden. Som del av arbetet inom LOTUS har en lista över potentiella HME (home made explosives) och de kemikalier som behövs för framställning av dessa tagits fram. För att utvärdera effektiviteten och för att kunna tolka informationen från de mobila sensorerna har koncentration och spridning av ämnena kring en tillverkningsplats studerats i fältförsök och med teoretiska modeller. EFFISEC syftar till att förbättra säkerheten vid yttre gränspassager med bibehållet trafikflöde genom att utveckla teknik och verktyg för kontroller. Inom EFFISEC utvecklas detektionsmetoder för CRNE med specifikt fokus på E. FOI utvecklar en punktdetektionsteknik samt en partikelinsamlingsmetod. Känslig och selektiv punktdetektion är generellt tillämpbart i checkpointsituationer med kontroll av personer, fordon eller förpackningar. I projektet OPTIX försöker man lösa uppgiften med säker avståndsdetektion genom att kombinera tre olika avståndsdetektionstekniker till ett system; Ramanspektroskopi, LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), och laserfragmentering - IR absorption. OPTIX utvecklar en prototyp som kommer att demonstreras i ett avståndsdetektionsscenario där spårmängder av explosivämnen identifieras på 20 meters avstånd. Utöver att ge stöd åt Försvarsmakten är projektet Explosivämnesdetektion nätverksbyggande och ger möjlighet att samverka med andra aktörer i vetenskapliga och tekniska forum. Rapporten ger en kort beskrivning av de ovan nämnda FP7- projekten, samt en beskrivning av 2010 års verksamhet. Annan närliggande verksamhet redovisas också.
Abstract By enabling FOI to participate in the EU seventh Framework Programme (FP7) Security Research, the project Explosives detection provides the Swedish Armed Forces with the latest research and development within the area of explosives detection. The FP7 projects that are concerned are LOTUS, EFFISEC and OPTIX. These projects have a civilian focus, but the issues covered by the projects are from many aspects in line with the interests of the Armed Forces. The economical means provided by the Armed Forces will thus result in a high yield of gathered information and development of new technologies. The report includes a list of reports generated within the FP7 projects, the reports are presented with title and distribution classification. Within LOTUS, a concept for localizing clandestine bomb factories within an urban area is being developed. The localization is done using a network of mobile sensors that continuously communicates findings of increased levels of threat chemicals to a control centre, specifying the type of chemical, the time and the location for the finding. This concept could also be used in areas of military operations. As part of the work performed within LOTUS, a list of potential HMEs (home made explosives) and the chemicals necessary for their production has been generated. To evaluate the efficiency of the sensors and to facilitate the interpretation of sensor data, the spread of chemicals/explosives/precursors around a production site has been studied in the field. Other partners have developed theoretical models for the spread of these volatiles. EFFISEC will provide personnel at the outer border checkpoints of the European Union with technological tools to increase the security at border checkpoints while keeping a high throughput of people. Within EFFISEC, technologies for CRNE detection are being developed, keeping a focus on explosives detection. FOI develops mass spectrometry based point detection as well as electrostatic particle concentration. Sensitive and selective point detection is of general interest in all checkpoint situations where there exists a need of controlling people, vehicles or packages. OPTIX combines three different standoff detection technologies into one system; Raman spectroscopy, LIBS (laser induced breakdown spectroscopy), and laser fragmentation - IR absorption. The prototype developed will be demonstrated in a standoff scenario of sparse explosive remnants on a surface at a distance of 20 m, providing an identification of the explosive present. Additionally, the project Explosives detection gives support to the Armed Forces, acts as a means for creating networks, and facilitates the communication of research activities in both a scientific forum as well as in other contexts. The report gives a brief description of the FP7-projects mentioned above and their progress in 2010. Some examples of other activities, aimed at communicating research and results, are also included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182