Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida logistikledning. Trender och krav.

Framtida logistikledning. Trender och krav. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Lind, Fredrik Lindgren, Daniel Oygun, Farshad Moradi
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-01-19
Rapportnummer: (FOI-R--3140--SE)
Nyckelord Militär logistik, logistikledning, trender, målbild
Keywords Military logistics, logistics management, trends, vision
Sammanfattning Denna rapport inom ramen för FoT Logistik syftar till ett skapa kunskap om vilka trender och krav som förväntas påverka logistiken och dess ledning i ett tidsperspektiv bortom 10 år. Rapporten har i första hand fokuserat på insatslogistik i närområdet. För att logistikledningen ska kunna verka framgångsrikt även i framtiden måste de som utvecklar logistiken och dess ledning förhålla sig till ett antal identifierade faktorer, trender och krav: Den demografiska utvecklingen inom I-världen varslar om en allt större dragkamp om arbetskraft i framtiden vilket ställer krav på personalsnål logistik. I ett digitaliserat samhälle finns information tillgängligt på ett annat sätt än tidigare vilket ökar transparensen mot alternativa logistiklösningar. Logistikledning måste skapa förtroende för att vald lösning är den bästa vilket ställer krav på tydlig kommunikation och delaktighet. Ökad kostnadsmedvetenhet ställer krav på minskade lager och ett effektivt flöde av materiel och förnödenheter. Oavsett var lagren finns kommer minskade lagernivåer att skapa större sårbarhet vilket genererar krav på att logistikledningen ska ha god överblick över befintliga tillgångar och hotbild. För att logistiken skall fungera väl krävs det en väl fungerande logistikunderrättelsefunktion. Underättelsebehoven omfattar såväl information om samtliga aktörer inom ett insatsområde som information om infrastruktur, klimat och specifika logistikresurser. Exakt hur logistiken ska organiseras vid olika insatser kan vara svårt att kravställa på förhand, vilket kräver en förmåga att snabbt anpassa sig samtidigt som verksamheten bedrivs kostnadseffektivt i en fredstida miljö. Tuffare miljökrav kan innebära att motorer som uppfyller miljökrav i Sverige inte kommer att kunna nyttja drivmedel från länder utanför Västeuropa och USA. För att genomföra effektiv outsourcing över tiden måste kompetens för kravställning och värdering i samband med upphandlingar bevaras inom organisationen. Utifrån de trender, faktorer och kravställningar som identifierats i arbetet redovisas en målbild som beskriver hur logistikledningen ska bedrivas och utvecklas i syfte att möta de utmaningar som ligger i framtiden. Framtida logistikledning ska: Kunna tillvarata nya tekniska möjligheter, exempelvis TAV-system, för att åstadkomma en förbättrad lägesbild. Ha förmåga att kartlägga och hantera olika typer av risker inom försörjningskedjan och ha en utvecklad förmåga att snabbt återställa logistikkedjan efter att en störning inträffat. Verka integrerat både horisontellt och vertikalt. Hantera förändrad personalförsörjning och tillmötesgå nya kravställare på logistik Kunna mäta effektiviteten och effekten hos olika logistikförband, delar av logistiken och hela logistiken Vara interoperabel till en viss gräns och ha förmåga att samverka med aktörer som inte är kända i förväg. Kunna samordna en komplex försörjningskedja utifrån väl definierade ans
Abstract This study aims to create an understanding of the trends and requirements that are expected to affect logistics and its management in a time horizon beyond 10 years. The report has primarily focused on the operational logistics in a national context. In order to operate the logistics management successfully in the future, those who develop military logistics and its management need to relate to a number of identified trends and requirements. Logistics management must create confidence that the chosen solution is the best which, in turn requires clear communication and participation Increased cost-consciousness requires reduction of inventory and an efficient flow of materials and supplies Demographic trends in most western countries give notice of a growing fight for labour in the future thereby requiring efficient logistics. Based on the trends and requirements identified in the report a vision that describes how logistics management should be developed to meet the challenges that lie ahead, is presented. Future logistics management should: Be able to exploit new technological opportunities, such as TAV systems, to achieve an improved situational awareness. Be able to measure efficiency and effectiveness of various logistics units, parts of the supply chain, and the whole supply chain. Have the ability to identify and handle different types of risks within the supply chain and have a developed ability to quickly restore the supply chain after a disturbance occurred. The long-term development of logistics management is associated with a number of uncertainties and a number of necessary decisions and trade offs are therefore needed to fulfil the vision.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182