Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Industrial effects of direct military offset in defence materiel export.

Industrial effects of direct military offset in defence materiel export. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattias Axelson, Martin Lundmark
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3141--SE)
Nyckelord försvarsmaterielexport, direkt militär offset, samarbeten, teknologiöverföring, produktutveckling
Keywords defence materiel export, direct military offset, cooperation, technology transfer, product development
Sammanfattning Rapporten presenterar en studie med syftet att identifiera industriella effekter av samarbeten som är direkt relaterade till export av försvarsmateriel. Fyra stora exportaffärer av försvarsmateriel från Sverige har studerats. De fyra fallen är ´Saabs export av Gripen till Sydafrika, Kockums export av ubåtar till till Australien, Kockums export av ubåtar till Singapore samt Hägglunds export av CV90 till Nederländerna. Studien visar att varje köparland skapar unika krav och upplägg för genomförandet av militär ofset; köparländerna vill t.ex. utnyttja offset till att skapa arbetstillfällen och att öka den inhemska försvarsindustrins konkurrenskraft; den största delen av produktutvecklingen sker hos det säljande företaget, en stor del av produktionen sker i Sverige. Slutsatser för företagsnivå är framför allt att långsiktiga industriella åtaganden skapas i och med att affärerna ofta varar cirka tio år. Efter leveransens slut finns inget entydigt mönster om fortsättningsaffärer. Slutsatser för policynivå är bl.a. att försvarsmaterielexport av koplexa system innebär: - vidareutveckling av kompetens inom försvarsindustrin i Sverige; - att exportsamarbeten inte leder till att kompetens flyttas från försvarsföretag i Sverige; - att köparlandet förväntar sig att det säljande företagets utvecklingsförmåga långsiktigt finns kvar.
Abstract The report presents a study with the purpose of identifying industrial effects of cooperation that is directly related to defence export. Four large export orders of defence from Sweden have been studied. The cases are Saab´s export of Gripen to South Africa, Kockum´s export of submarines to Singapore and Hägglund´s export of CV90 to the Netherlands. The study shows that: each buying country creates unique demands and set-ups for the implementation of military offset; the buying countries want to use offset in order to create employment and to strengthen the domestic defence industry´s competitiveness: the major part of the product development takes place within the selling company; a large part of the production takes place in Sweden. The conclusion for companies is primarily that long-term industrial commitments are created since the business relation typically lasts for more than ten years. After final delivery, there is no apparent pattern regarding follow-on orders. Conclusions for policymakers: defence materiel export (and import) of complex systems leads to profound development of competence in defence companies in Sweden; export cooperation do not lead to competence loss from defence companies in Sweden; the buying country will expect that the company´s development capacity is withheld in the long run.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182