Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den minsta gemensamma nämnaren vid sök efter minor. En fortsättning på projektet "hundens doftbild vid explosivämnessök".

Den minsta gemensamma nämnaren vid sök efter minor. En fortsättning på projektet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mona Brantlind, Erik Holmgren, Per Lindgren, Rose-Marie Karlsson
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3143--SE)
Nyckelord expolsivämnen, minhundar, renad TNT, analyser, doftbild, träningsmetoder
Keywords explosives, energetic materials, mine detective dogs, purified TNT, analysis, odour, new training methods
Sammanfattning Projektets syfte har varit att utifrån forskning och utveckling motivera förändringar i produktionen av tjänstehundar, främst minhundar, i syfte att effektivisera utbildningen och öka den operativa förmågan hos minhunden. Målet har varit att effektivisera dressyrmettoden genom att använda en vattenlösning gjord av renad 2,4,6-TNT samt att implementera anvisningar för dressyrarbetet. Under perioden april till oktober 2010 har fyra hundar utbildats för att hitta minor på FHTE. första steget för hundarna var att lära sig att hitta och markera små kongbitar i karusell och lane, samt att träna in söksystemet. Karusellen har använts för att få 100% stimulikontroll på kongen. Dressyrmetoden har sedan lett till att de har lärt sig hitta och markera för kristaller av renad TNT samt vattenlösning beredd av renad TND som applicerats på marken. Lösningen har fått torka i upp till fyra timmar innan hunden sökt på fläcken. Under perioden har samtliga sök dokumenterats och vissa sök har även filmats. De anvisningar som fanns har omarbetats under projektets gång för att tillvara ta de erfarenheter som gjorts. Dessa anvisningar ligger nu som grund för fortsatt arbete att ta fram anvisningar för minsökande hundar. Träningen med vattenlösning ska ses som ett komplement till dagens träning. Efter sju månaders träning hade samtliga hundar genomfört alla övningar i anvisningarna samt tränats inför en verifiering på minbana 2 som ligger på FHTE. Samtliga hundar kan - söka i koppel eller i långlina utmed en lina på marken upp till 10 meter - söka i som mest fyra boxar på 8 x 8 meter i följd utan paus - i sitt söksystem hitta och markera för en vattenlösning med TNT eller MTG TNT som legat upp till fyra timmar på marken. Vid verifieringen spontanmarkerade en hund för en av minorna, vilket aldrig har hänt förut med en hund som inte tränats på minor. Tre av hundarna har visat förhöjt intresse över minor vid flera tillfällen, genom att stanna och nosa extra länge, krafsa eller lägga sig ner. Lösningarnas koncentration har varit mellan 1-100 ng/ml lösning och mängden lösning som laddats har varierat mellan 2-20 ml. Koncentrationen i luften ovanför vattenlösningarna har under hösten legat på samma nivåer som kan uppmätas över en mina. Hundarna reagerade/markerade sällan eller aldrig på bakgrunder i form av föremål, andra lösningar eller olika markförändringar. Under början av året genomfördes en test för att se om man kunde hitta en minsta gemensamma nämnare för ammunition och vapensökande hund. Resultatet presenteras som ett eget avsnitt sist i rapporten.
Abstract The aim of the project has been, in regard to science and development, to motivate a change in the education of working dogs, mainly mine detection dogs (MDD), to be more effective and increase the operative ability of these dogs. The main goal has been to make the training more effective through using water solutions, made of purified 2,4,6-TNT, and implement directions for the training. From April until October year 2010, four dogs were trained at FHTE in mine hunting. The first step was to train the dogs to find and mark for small peaces of plastics (kong) placed in a carousel and later placed in lanes and in the search system. The training method led to that the dogs could find and mark for crystals and water solutions of purified TNT positioned on the ground. The spots from the water solutions were dried up to 4 hours before the search. All this training has been documented and sometime even by filming. The direction in the project has been changed through time by taking care of new experiences. This direction will be the new guidelines for mine searching dogs on FHTE and the water solution should be seen like a compliment to the training. After seven months of training all the dogs have fulfilled all the moments in the directions and trained to an authentication in a mine lane placed on the FHTE area. All the dogs are able to - Search in short and long leash along a rope on the ground up to 10 meters. - Search four boxes of 8x8 meters in a row without resting. - In its search system, find and mark a water solution of TNT or military grade TNT after waiting up to four hours after the positioning At the authentication, one of the dogs spontaneously marked one mine, which has never happened before with a dog not trained on mines. Three of the dogs, at several occations, showed an increased activity like stopping, sniffing a bit extra, scratch or lie down by the mines. The concentration of the water solutions of TNT has been between 1-100ng/mL and in the positioning on the ground 2-20mL has been used. In the positioning under the autumn the concentrations of the water solutions has been at the same levels measured over a mine. The dogs seldom or never, reacted/marked at backgrounds as objects, other solutions or different changes in the ground. During the beginning of the year a test was performed to see if we could find a lowest common denominator for ammunition and weapon search dogs. The result from that test is presented in the end of the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182