Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Training in the CV90 simulator.

Training in the CV90 simulator. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per-Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3145--SE)
Nyckelord Simulatorträning, presence , närvarokänsla, fidelity, motivation, feedback, inlärning, träning, transfer av träning
Keywords simulator training, presence, fidelity, motivation, feedback, learning, training, transfer of training
Sammanfattning Två studier vid Befattningstränare Stridsfordon 90 (BFT 90) har genomförts. Den första studien genomfördes hösten 2009, under den tidigare delen av soldaternas utbildning. Den andra studien genomförde våren 2010 under den senare delen av soldaternas utbildning. 2009 deltog endast skyttar, medan även förare och vagnchefer inkluderades 2010. Studierna fokuserade på fidelity (överstämmelse med verkligheten), presence (närvarokänsla), motivation, om det är roligt, feedback, inlärning och transfer av träning. Resultaten visar att skyttarna hade högre skattningar än övriga befattningar på inlärning i simulatorn och simulatorträningens effekt på prestation i verklig CV90. Skyttarna hade också tränat mer i simulatorn än övriga befattningar. Under tidig utbildning 2009 tränade skyttarna mer på grundläggande handhavande och förberedelser inför träning i verklig CV90. Under senare utbildning 2010 tränade de däremot mer på teamträning. Inlärning i simulatorn skattades högre av skyttarna under tidig utbildning än senare, för övriga studerade begrepp av simulatorträning var det endast små skillnader. Det tycks rimligt att inlärning i simulatorn skattas högre under tidiga stadier med mycket procedurträning i simulator, jämfört med senare stadier med större fokus på teamträning i riktig CV90. Trots att deltagarna hade många negativa synpunkter på simulatorns grafik och överensstämmelse med verkligheten så var deras skattningar av hur mycket de lärde sig under träningen och träningens effekt på prestation i verklig CV90 relativt höga. Detta tyder på möjligheten till träningseffekt i enkla simulatorer med låg fidelity. Med komponentanalys och linjär strukturell ekvationsmodellering (LISREL) kunde deltagarnas skattningar användas för att skapa en modell av orsakssambanden mellan de studerade begreppen för simulatorträning. Modellen visar att träningsmiljön (mätt genom hur roligt träningen upplevdes, motivation, feedback, närvarokänsla och fidelity) hade en positiv effekt på träning i simulatorn (mätt genom inlärning i simulatorn och träningens effekt i riktig CV90). Träning i simulatorn kunde även uppdelas i två komponenter, vilket ger en modell med tre komponenter där träningsmiljön har en positiv effekt på träningen i simulatorn, vilket i sin tur har positiv inverkan på transfer av träning till verklig CV90. Resultaten kan även ligga till grund för förbättring av det enkätinstrument som används vid undersökningarna. För att kunna ge rekommendationer om förbättringar avseende träning och simulatorutveckling krävs studier med ett mer kvalitativt angreppssätt.
Abstract Two studies at the CV90 simulator (Sw. Befattningstränare Stridsfordon 90, BFT 90) have been performed. The first study was performed in the autumn 2009, during the early part of the soldiers' education. The second study was performed during the later part of the soldiers' education. 2009 only gunners participated, whereas drivers and commanders were included 2010. The focus of the studies were fidelity, presence, fun, motivation, feedback, learning, and transfer of training. The results show that the gunners rated learning in the simulator and the trainings effect on performance in the real CV90 higher than the other positions. The gunners had also trained more in the simulator. During early education 2009, the gunners trained more on basic handling and preparation before training in the real CV90, compared to later when they trained more on team training. Learning in the simulator was rated higher by the gunners during early education compared to later, for the other studied training concepts there were only small differences. It seems reasonable that learning in the simulator is rated higher in early stages with much procedural training in the simulator, compared to later stages with a larger focus on team training in the real CV90. In spite that the participants had many negative views on the graphics and fidelity in the simulator, their ratings of how much they learnt during training and the effect of the training on performance in the real CV90 were relatively high. This indicates the possibilities of training effects in simple low fidelity simulators. By component analysis and linear structural equation modelling (LISREL) a model of the casual relations between the studied training concepts could be created. The model shows that the training environment (measured by how fun the training was experienced, motivation, feedback, presence, and fidelity) had a positive effect on the training in the simulator (measured by learning in the simulator and its effect on performance in the real CV90. Training in the simulator could also be split into a two components, which led to a model with three components where the training environment has a positive effect on the simulator training which in turn has a positive influence on transfer of training to the real CV90. The results can also be used for instrument development, concerning the questionnaire used at the studies. To provide recommendations on improvements concerning training and simulator development, studies with a more qualitative approach are needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182