Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2010.

FOI Miljöredovisning 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Sjöström, Lars-Göran Heimdal, Jan Johansson, Bengt Johansson, Rose-Marie Karlsson, Ingvar Nedgård, Eva Sagerfors
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-11
Rapportnummer: (FOI-R--3151--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning
Keywords Environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research
Sammanfattning Även om FOIs totala elförbrukning ökat från ca 11 100 MWh 2009 till ca 11 400 MWh 2010 så har elförbrukningen per anställd minskat något. Totala mängden utsläpp av koldioxid från energiförbrukning och tjänsteresor (taxi och bilresor medräknat) uppgick 2010 till motsvarande ca 2 900 ton CO2 eller 3,0 ton per anställd (3,4 per årsarbetskraft). För de betydande miljöaspekterna har totalt 21 delmål satts av avdelningarna. Av dessa har tio uppfyllts helt eller till mer än hälften. Tre av målen har redovisats i form av nyckeltal. En intern miljörevision har genomförts av FOI:s fastighetsansvarige i Umeå. I revisionen framkom att fastighetsansvarig i samarbete med hyresvärden är van att ta miljöhänsyn i sitt arbete och att energibesparande åtgärder görs årligen. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2010 till 1,4 Mkr. En viktig positiv miljöpåverkan kommer från den miljöforskning som FOI bedriver. Under år 2010 har 12 miljöprojekt på totalt ca 18 Mkr genomförts för försvarssektorn, medan den civila miljöforskningen omfattade totalt ca 13 Mkr. Sammanlagt har FOI därmed bedrivit miljöforskning för 31 Mkr.
Abstract Overall energy consumption at FOI has increased from approximately 11 100 MWh in 2009 to approximately 11 400 MWh in 2010. The energy consumption per employee has, however, decreased somewhat. The total amount of carbon dioxide emissions from energy consumption and business travelling (including taxi and car transport) in 2010 amounted to an equivalent of approximately 2 900 tons of CO2, or 3 tons per employee. A total of 21 environmental goals have been set by the various divisions at FOI. Out of these, ten have been fully achieved or are more than 50 % complete. Three of them have been presented in the form of ratios. An internal environmental audit has been conducted at FOI's facility in Umeå. The conclusion is that both the facility manager and the tenant consider environmental impacts during their daily work and that energy saving precautions is being continuously made throughout the year. The total costs of environmental work at FOI amounted to SEK 1.4 million. FOI contributes significantly to reducing environmental impacts through its environmental research programs. Thus, in 2010, 12 environmental projects at a total of SEK 18 million were conducted for the defence, while the civilian environmental research comprised a total of SEK 13 million. In all, FOI has carried out SEK 31 million worth of environmentally-related research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182