Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verkansprov av finkalibersystem i tvål. Metoddiskussion.

Verkansprov av finkalibersystem i tvål. Metoddiskussion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, Patrik Appelgren, Melker Skoglund
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-02-09
Rapportnummer: (FOI-R--3154--SE)
Nyckelord ballistisk tvål, sårballistik, finkalibrig ammunition, verkansprov
Keywords ballistic soap, wound ballistics, small calibre ammunition, injury potential assessment
Sammanfattning Verkansprov av finkalibrig ammunition görs för att karaktärisera vapen och ammunition. Detta är av intresse dels för att utvärdera egna system och dels för värdering av tekniska hotbilder. För att simulera mjuka mål vid verkansprov används vävnadssimulanter i form av exempelvis ballistisk tvål eller gelatin. Kaviteten som bildas i simulanten när en projektil penetrerar är relaterad till den energi som deponeras från projektil till mål och är därmed ett mått på hur stor skadekapacitet vapensystemet har. För att utveckla och återta kunskap om metoder för verkansvärdering av handeldvapen i mjuka mål genomfördes vid FOI under 2010 verkansprov i tvål. Syftet var att förbättra förmågan att mäta och jämföra skadeffekten i människan från olika handeldvapenssystem. Resultaten visade att skadeeffekten från ett handeldvapensystem har stor spridning och således måste de testmetoder som används för att värdera vapenverkan ta hänsyn till detta. Den viktigaste parametern för hur stor kaviteten blir för de i försöken använda projektilerna var djupet för vältning. Vältningsdjupet varierade för det testade vapensystemet även inom ett nominellt skjutavstånd. Variationen i tvålkavitet beroende av skjutavstånd var liten för de aktuella avstånden och en större variation i anslagshastighet borde användas vid en full karaktärisering. Beroende av tvållängd varierade den information man kan få ut ur försöken. Den maximala kavitetsdiametern uppnåddes inte i de 14 cm långa tvålarna medan samtliga projektiler stannade i de dubbla 54 cm långa tvålarna vilket förhindrade möjligheten att mäta projektilens restenergi. Stora felkällor vid analysen av kaviteten var uppskattningen av kavitetens diameter samt antagandet att kaviteten är rotationssymmetrisk. Detta kan förbättras genom att mäta i flera dimensioner. Verkansvärdering i tvålblock kan användas för att jämföra en projektils egenskaper i relation till andra projektiler. För att korrekt värdera verkanseffekter och skapa underlag både för taktiskt beteende men även för skyddsutrustning är det dock av stor vikt att ha en djup och detaljerad förståelse av begränsningar i provmetodiken.
Abstract Assessments of the injury potential of a projectile can be performed in order to characterize small calibre weapon systems. This is of interest both to evaluate weapon systems and to analyse threats. To simulate soft tissue targets a surrogate medium is used, like e.g. ballistic soap or gelatine. The cavity that is created as the projectile penetrates the soap is correlated to the energy deposition taking place from the projectile to the target and thereby a measure of the wounding capacity of the small calibre system. To develop and recapture knowledge about the methodologies for wound cavity assessment experiments with ballistic soap were performed by FOI during 2010. The aim was to improve the ability to measure and evaluate the wounding capability for different small arms systems. The results showed a large variability in wounding capability for one small arms system and consequently this must be considered in any evaluation methodology. The most important factor for cavity size for the tested projectiles was the neck length (depth of tumbling), which varied within each shooting range. The variation in cavity size due to shooting range was small for the tested distances and there is need for additional impact velocities in a complete characterization. Depending on the length of the block of soap the amount of information obtained differed. Within the short 14 cm soap blocks the maximum cavity diameter was not reached whereas all projectiles were stopped completely within the 54 cm long blocks, preventing any measurement of residual velocity. Large sources of error in the analysis were the estimation of cavity diameter and the assumption that the cavity is symmetrical. This can easily be improved by measuring in more than one plane. Wound cavity analysis using ballistic soap can be used to evaluate a relative wounding capability of a small arms system compared to other systems. However, to make a proper evaluation of the wounding capability that can be used in developments of tactics as well as protective equipment, it is of great importance to have a thorough understanding of the limitations of this methodology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182