Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2010 för FoT-området Modellering och Simulering.

Årsrapport 2010 för FoT-området Modellering och Simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Farshad Moradi
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-31
Rapportnummer: (FOI-R--3162--SE)
Nyckelord M&S, modellering, simulering, träning, utbildning, krigsspel, omvärldsmodellering, serious gaming, datorspel, modellering av mänskligt beteende, syntetiska aktörer, validering, verifiering, beslutsstöd, dataspel, konceptuell modellering, EBAO, realtidssimulering, Data Farming
Keywords M&S, modeling, simulation, training, education, war games environment modelling, serious gaming, computer games, human behaviour modelling, computer generated forces, validation, verification, decision support, computer games, conceptual modeling, EBAO, real-time simulation, Data Farming
Sammanfattning Denna rapport är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2010. I rapporten redovisas över-siktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. M&S är ett område med växande betydelse för Försvarsmakten, som ger stöd till olika verksamheter inom FM och är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösning-ar, varför syftar forskningen inom området till att stödja och utveckla FM förmåga att nyttja M&S. Detta görs genom att ta fram och utvärdera metoder, tekniker, produkter och verktyg, samt ge direktstöd till olika delar av FM (t ex expertstöd, studier och in-ternationella samarbeten) då det efterfrågas. För att kunna erbjuda lösningar med hög kvalité och på hög internationell nivå strävar forskningen att hålla sig på framkanten inom området. En förutsättning för denna ambi-tion är att följa utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning och etablering av nationella och internationella kontakter och samarbeten.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 2010 within the Swedish De-fence Research Agency in the domain of Modelling and Simulation. It presents an overview of the research domain and the national and international development. The results of the research are summarised and the activities carried out in each project are described. M&S is an area of growing importance to the Swedish Armed Forces (SwAF) that provides support to various activities in the SwAF and is a cost effective alternative to traditional solutions. Hence the research in the area seeks to support and develop SwAF capability to use M&S. This is done by developing and evaluating methods, techniques, products and tools, as well as providing direct support to various parts of the FM (e g. expert support, studies and international cooperation) when prompted. In order to offer solutions with high quality and high-level international research strives to stay on the cutting edge in the field. A prerequisite for this goal is to monitor developments in the area through benchmarking and the establishment of national and international contacts and collaborations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182