Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EUs uppförandekod för rymden.

EUs uppförandekod för rymden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Höstbeck
Ort: Stockholm
Sidor: 94
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-06-22
Rapportnummer: (FOI-R--3171--SE)
Nyckelord EU, ordförandeskap, rymd, säkerhet, uppförandekod
Keywords EU presidency, space, safety, security, code of conduct
Sammanfattning Sedan 2007 har EU arbetat med att ta fram ett förslag till en uppförandekod för rymdaktiviteter. De första idéerna cirkulerades våren och sommaren 2007. Under hösten 2007 formaliserades arbetet i och med att en undergrupp till EUs arbetsgrupp CODUN bildades för att specifikt diskutera uppförandekoden. Undergruppen kallas allmänt för CODUN Space eller CODUN Space Expert Meeting och träffades regelbundet mellan december 2007 och juni 2010. Samtliga EU-länder var inbjudna att delta vid CODUN Space och flertalet har också deltagit vid något tillfälle. Under de tyska, portugisiska, slovenska och franska ordförandeskapen 2007-2008 fokuserades det på att ta fram ett förslag till text för en uppförandekod som sedan fastställdes av Rådet i december 2008. Denna kod låg till grund för konsultationer med länder utanför EU under det tjeckiska ordförandeskapet våren 2009. Det svenska ordförandeskapet hösten 2009 tog, med utgångspunkt i resultatet från konsultationerna, fram en beskrivning på vad som krävs för att implementera koden. Under 2010 formulerade det spanska ordförandeskapet om koden som antogs på nytt av Rådet i september 2010. Denna nya version skall ligga till grund för nya konsultationer. Avsikten är att formulera en text som är acceptabel för så många nationer som möjligt. När denna är nådd ska en diplomatisk ad hoc-konferens ordnas där nationer kan ansluta sig till koden.
Abstract Since 2007, the EU has been working to develop a proposal for a code of conduct for space activities. The first ideas were circulated in the spring and summer of 2007. In the autumn of 2007, the process was formalized in that a subgroup of the EU working group CODUN was formed to specifically discuss the Code of Conduct. The sub-group is commonly known as CODUN Space or CODUN Space Expert Meeting. It held regular meetings between December 2007 and June 2010. All European countries were invited to participate in CODUN Space and many have also participated at some point. The German, Portuguese, Slovenian and French Presidencies 2007-2008 focused on producing a draft text of a Code of Conduct which was then approved by the Council in December 2008. This text formed the basis for consultations with non-EU countries during the Czech presidency in spring of 2009. The Swedish Presidency in autumn of 2009 prepared, on the basis of results from the consultations, a description of what it takes to implement the code. In 2010, the Spanish presidency reformulated the code and a new version was adopted by the Council in September 2010. This new version will be the basis for new consultations. The intention is to formulate a text that is acceptable to as many nations as possible. Once this is reached, a diplomatic ad hoc conference will be organized in which nations can subscribe to the code.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182