Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Individens grundläggande behov - teori. praxis och syntes.

Individens grundläggande behov - teori. praxis och syntes. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonas Clausen Mork, Magnus Karlsson
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-01
Rapportnummer: (FOI-R--3173--SE)
Nyckelord behov, etik, överlevnad, beslutsautonomi, handlingsautonomi, värdighet
Keywords basic, needs, ethics, individual, survival, autonomy, dignity
Sammanfattning I denna rapport har vi försökt att resonera systematiskt kring begreppet "individens grundläggandebehov". Vi har gjort så med hjälp av tillgänglig forskning inom främst ekonomi, filosofi och psykologi, men också med hjälp av civil och, i viss mån, militär krisberedskapspraxis. Resonemanget har sitt ursprung i regeringens uppdrag till MSB att formulera förslag på resultatmål för samhällets krisberedskap. I uppdragsbeskrivningen anges att förslagen "ska utformas med utgångspunkt i behovet av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner när samhället befinner sig i ett krisläge och i individens grundläggande behov vid en sådan situation". I syfte att stödja detta arbete har MSB sedan anlitat FOI för att utreda relevant teori och studera internationell praxis. Att fråga sig vilka individens grundläggande behov är leder direkt till svårigheter. Den första gruppen av utmaningar är de rent begreppsliga. Vad är ett behov? Hur skiljer sig ett sådant från ett begär eller ett önskemål? Det är heller inte uppenbart vilka saker eller kategorier av saker som kan utgöra lämpliga exempel på behov. Uppfylls behov av konkreta varor och tjänster som individen sedan kan utnyttja (mat, vatten, sjukvård)eller kan vi ha behov av något annat, mer abstrakt, såsom tillstånd eller möjligheter (överlevnad, frihet, autonomi)? Utöver de begreppsliga komplikationerna så finns det en svår etiskgränsdragningsproblematik. Om vi förstår vad ett behov är, hur ska vi sedan, på ett konsekvent sätt, skilja ut de behov som är grundläggande? En tredje grupp utmaningar rör bristen på empiriska samband inom det här området. Även om det finns en mycket god vetenskaplig uppfattning om, exempelvis, hur den mänskliga organismen reagerar på olika mängder syre, mat och vatten så är det väsentligt svårare inom andra områden. Förståelsen av det mänskliga psyket är, som ett exempel, fortsatt begränsad. Vilka är då rapportens huvudsakliga bidrag? Inledningsvis handlar det om en analys av behovsbegreppet som innehållande en värdekomponent och en faktakomponent och etablerandet av ett sätt att resonera sig fram till ett s.k. pseudokategoriskt behov - ett slags behov som det är etiskt viktigt att uppfylla. Med hjälp av ytterligare struktur och begrepp från filosofen och ekonomen Amartya Sen kan sedan följande resonemangsform ställas upp: 1. identifiera individuella förmågor, möjligheter eller tillstånd, s.k. kapabiliteter (capabilities på engelska) som har särskild normativ status. 2. Identifiera de funktioner eller egenskaper som möjliggör att en individ uppnår de olika tillstånden eller får förmågorna och möjligheterna. 3. Identifiera kombinationer av varor och tjänster som besitter just de egenskaperna eller har de funktionerna. Detta resonemang har potential att ge hela spektrat av behov, vare sig det i slutändan lämpar sig bäst att uttrycka sig på förmåge- och tillståndsnivå, varu- och tjänstenivå eller något där emellan. Efter att ha etablerat formen på resonemanget går
Abstract In this report we have tried to reason systematically about the concept of "the basic needs of the individual". We have done so using available research, primarily from the fields of economy, philosophy and psychology. We have also sought answers in civilian and military crisis management practice. The reason behind the report is to task given to the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) by the Swedish government to draft goal statements for the Swedish societal crisis management system. In the task description, the basic needs of the individual are mentioned as a key starting point for the coming crisis management goals. MSB chose to contact the Swedish Defence Research Agency (FOI) for assistance in this matter, requesting a survey of relevant theory and practice as well as a more developed framework concerning the notion of basic needs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182