Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analytic Strategies for Collaborative Intelligence Analysis

Analytic Strategies for Collaborative Intelligence Analysis Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Svenmarck, Magdalena Granåsen, Jiri Trnka, Helena Granlund
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--3177--SE)
Nyckelord Gemensamma analyser, analytiska strategier, Kritiskt tänkande, Analys av motstridiga hypoteser, sammansatta heterogena team
Keywords Collaborative Intelligence Analysis, Analytic Strategies, Critical Thinking, Analysis of Competing Hypotheses, Heterogeneous Teams
Sammanfattning Vid internationella insatser så blir det allt viktigare med tillförlitliga underrättelser och god situationsförståelse av socio-kulturella faktorer, inflytelserika aktörers motiv och intentioner och geopolitisk bakgrund. För att hantera den här komplexiteten så skapas ofta sammansatta heterogena team av specialister med olika tematiska perspektiv. Problemet är att de heterogena teamen i likhet med många enskilda analytiker sällan använder någon gemensam analytisk strategi för att genomföra analysen. Det här gör att teamen blir sårbara för vanliga problem vid gemensamma analyser som att bara ta hänsyn till information som stödjer den nuvarande uppfattningen, otillräcklig analys av alternativa möjligheter och otillräcklig granskning av väsentliga antaganden. Den här rapporten beskriver ett experiment för att utvärdera hur de två analytiska strategierna Kritiskt tänkande och Analys av motstridiga hypoteser förbättrar den gemensamma analysen. Kritiskt tänkande uppmuntrar teammedlemmarna att med frågor och svarsdialoger förstå styrkor och svagheter med alternativa mentala modeller som integrerar observationer, tolkningar, möjliga åtgärder och förväntat resultat. Analys av motstridiga hypoteser i gengäld uppmuntrar teammedlemmarna att för varje informationsuppgift, antagande och argument utvärdera hur de stödjer eller motsäger varje hypotes. Syftet med analysen är att identifiera den hypotes eller hypoteser som motsägs minst eller inte alls. Resultaten av experimentet visar att team som använder Kritiskt tänkande presterar bättre än team som använder Analys av motstridiga hypoteser. Team som använder Analys av motstridiga hypoteser presterade till och med sämre än team som inte använde någon explicit strategi. Det viktigaste skälet till att team som använde Analys av motstridiga hypoteser presterade sämre var att de hade svårt att bedöma komplex och interrelaterad information relativt alla potentiella hypoteser. Istället så fastnar teamen i förvirrade diskussioner och oenighet. Men även om team som använder Kritiskt tänkande presterar bäst så är deras kommunikationsmönster likartat med team som inte använder någon explicit strategi. Dessutom brister kvaliteten på många av deras hypoteser. Det finns därför all anledning att utveckla bättre strategier för gemensamma analyser.
Abstract Intelligence analysis is increasingly important in international crisis management which requires a considerable understanding of socio-cultural dynamics, influential actors' motives and intentions, and geopolitical realities. Due to this complexity, the intelligence analysis is often performed by heterogeneous teams of complementary specialists which may come from different domains and organizations. However, similar to individual analysts, the heterogeneous teams commonly do not use any specific analytic strategy for how to perform the collaborative intelligence analysis. The lack of analytic strategy means that the teams are vulnerable to typical problems in collaborative analysis, such as only considering information that support the current hypothesis, insufficient consideration of alternative interpretations, and incomplete assessment of key assumptions. This report describes an experiment to evaluate how the analytic strategies Critical Thinking and Analysis of Competing Hypotheses (ACH) improve the performance in collaborative intelligence analysis. Critical Thinking encourages team members to use question and answer dialogues to understand the strengths and weaknesses of alternative mental models of the situation that integrate observations, interpretations, possible actions, and expected results. Analysis of Competing Hypotheses, on the other hand, encourages team members to evaluate each type of information, assumption, and argument relative all hypotheses to clearly identify the hypothesis with the least weaknesses. The result of the experiment shows that teams that use Critical Thinking perform better than teams that use Analysis of Competing Hypotheses. Teams that use Analysis of Competing Hypotheses also perform worse than teams that did not use any explicit strategy. The main reason that teams that use Analysis of Competing Hypotheses perform worse is that they have difficulty in fully assessing complex and interrelated information relative all potential hypotheses. The assessment difficulties result in confusing discussions and disagreements. However, although the teams' performance improves when using Critical Thinking, their communication pattern is similar to the teams that did not use any explicit strategy and many of their hypotheses have an unsatisfactory quality. This indicates that there is still considerable potential for improving the collaborative intelligence analysis with better analytic strategies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182