Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Validation of IPO: S-duct cavity

Validation of IPO: S-duct cavity Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Erik Zdansky, Jonas Rahm, Anders Örbom, Magnus Gustafsson, Magnus Herberthson
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-24
Rapportnummer: (FOI-R--3178--SE)
Nyckelord IPO, iterativ fysikalisk optik, benchmark, radar, X-band, Lilla Gåra
Keywords IPO, iterative physical optics, benchmark, radar, RCS, X-band, Lilla Gåra
Sammanfattning Beräkningar av radarmålyta (RCS) har gjorts med iterativ fysikalisk optik (IPO) på en medelstor S-kanalskavitet i syfte att testa metoden. Referensdata har erhållits genom radarmätningar mot en modellkavitet. Den allmänna överensstämmelsen mellan de två datauppsättningarna och därur erhållna avståndsprofiler och ISAR-bilder är god. Metoden reproducerar spridningsbidrag vars skenbara avstånd visar att de måste uppstå genom komplexa spridningsprocesser. Med använda körparametrar (relaxationspara-meter arel=0,6 och fasettstorlek mindre än en halv våglängd) verkar metoden konvergera stabilt i det aktuella fallet. Målareabidrag från dolda fasetter tycks släckas ut relativt fort, men resultat som motsvarar komplexa spridningsvägar kräver många iterationer. Avståndsprofiler och ISAR-bilder (invers syntetisk aperturradar) visar en del brusliknande bidrag som inte har sin motsvarighet för mätdata. Intensiteten är dock relativt låg. En preliminär gissning är att det rör sig om "kancelleringsbrum". Arbete för förbättring av IPO-koden och annan mjukvara innefattar bättre möjligheter att spara delresultat, ökad snabbhet, bättre lagring av körparametrar och mjukvara för CAD- och resultatprocessning. Flera av ändringarna gjordes för att möta omedelbara behov och kan kräva ytterligare arbete. En särskild fördel med IPO är möjligheten att göra beräkningar för problem som skulle vara alltför stora att angripa med t.ex. momentmetoden (MoM). MoM kan visserligen i allmänhet förväntas ge bättre resultat, men t.ex. för den här studerade kaviteten skulle åtgången på minne och tid bli orimligt stor. De resultat som erhållits med IPO är inte lätta att uppnå och de är också uppmuntrande goda. IPO kan också tänkas ge fördelar vid andra elektromagnetiska beräkningar av annat än radarmålarea. Vid IPO-beräkningar begränsas inte den högsta frekvensen eller största objektstorleken (ytan) av metoden i sig utan av beräkningstiden, och i denna implementering även av tillgängligt minne. Utvecklingen inom hård- och mjukvarusektorn inklusive möjlig användning av effektiv, kompilerad, kod skriven i t.ex. Fortran eller C, kan väsentligt öka beräkningshastigheten och tillåta en stor ökning av antalet modellfasetter. Olyckligtvis växer tidåtgången och i vissa fall även minnesåtgången med fjärde potensen på frekvensen vid konstant objektstorlek. Om man kunde finna metoder som medger en väsentlig ökning av fasettstorleken skulle objektet kunna få öka i storlek ungefär lika mycket vilket skulle vara ett värdefullt framsteg. En möjlighet till detta diskuteras kort men mer arbete krävs för att utröna om det är en framkomlig väg. En annan möjlighet att bearbeta större problem vore att hybridisera IPO med andra metoder.
Abstract Iterative physical optics (IPO) calculations of radar cross section (RCS) have been made on a medium size S-duct cavity for the purpose of benchmarking the method. Reference data has been collected by measuring a physical model of the cavity. The general agreement between the two data sets and derived results like range profiles and ISAR images is good. The method reproduces features whose apparent range indicate that they must be generated though quite complex scattering processes. With the run parameters used (relaxation parameter arel=0.6 and facet size less than half a wavelength) the method appears to converge safely in the present case. Cancellation of contributions from hidden facets appears to be fast, but results corresponding to complex scattering paths do require many iterations. Range profiles and ISAR (inverse synthetic aperture radar) images show some noise-like intensity not present in the measured data. However, the intensity level is rather low. It is tentatively suggested that it is due to "cancellation hum". Work done on improving the IPO code and other software include better options for saving intermediate results, improved iteration speed, better storage of parameter settings, software for CAD and result conditioning. Several of the changes were made to meet immediate needs and would need additional work. One particular advantage of IPO is the possibility to perform calculations which would be too large to address with e.g, MoM (the Methods of Moments). Although MoM can be expected in general to produce more reliable results than IPO, objects such as the cavity studied in this report could not be easily examined with MoM as the memory requirements and computing time would be unreasonable. The results produced by IPO, are not only easily achieved, and they are also encouragingly good. IPO might also be applied to electromagnetic problems other than radar cross section with advantage. The upper frequency or object size (area) is not limited by the IPO method itself but by calculation time, and in the present implementation also by memory. Hardware and software developments including the use of efficient, compiled codes written in e.g. Fortran or C, could allow significant increases in speed and drastically raise the permissible number of facets. Unfortunately the time and in some cases memory demands grow with the fourth power of the frequency, for a fixed object size. If it would be possible to find algorithms permitting larger facets the practical object size limit would increase roughly in proportion to the facet size making such an advance valuable. One possible option for such development is discussed, but more work would be needed to investigate its feasibility. Another possibility is to hybridise IPO with other methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182