Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU - en krishanteringsaktör i förändring.

EU - en krishanteringsaktör i förändring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eva Hagström Frisell
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-04-15
Rapportnummer: (FOI-R--3190--SE)
Nyckelord EU, ESFP, GSFP, GUSP, krishantering, civila insatser, militära insatser, förmågeutveckling, europeiska utrikestjänsten, kollektivt försvar, Lissabonfördraget, Nato, VEU, ESDI, S:t Malo, Frankrike, Storbritannien, USA
Keywords EU, ESDP, CSDP, CFSP, crisis management, civilian operations, military operations, capability development, European External Action Service, Treaty of Lisbon, collective defence, NATO, WEU, ESDI, St. Malo, France, the UK, USA
Sammanfattning EU har, alltsedan Frankrike och Storbritannien i S:t Malo i december 1998 tog initiativ till en europeisk krishanteringsförmåga, gradvis utvecklat och breddat sin roll som krishanteringsaktör. Utvecklingen av en självständig krishanteringsförmåga inom EU är emellertid omdebatterad och det finns fortfarande stora skillnader i hur analytiker och praktiker i Europa och USA tolkar EU:s roll när det gäller säkerhet och försvar. I denna rapport konstateras att EU varken har utvecklats till den stormakt som några önskade vid tiden för S:t Malo eller till den konkurrent till Nato som andra befarade. I stället argumenteras för att EU och Nato ska ses som kompletterande organisationer. EU:s styrka som krishanteringsaktör ligger främst i dess politiska legitimitet och dess breda uppsättning av instrument som inkluderar såväl civil och militär krishantering som diplomati, bistånd, handel och utvidgningspolitiken. För att kunna nå önskad effekt behöver dock EU:s krishanteringsinsatser på ett tydligare sätt bli en del av EU:s utrikespolitik. Det krävs också att medlemsstaternas inflytande bejakas i de nya institutioner som skapats efter Lissabonfördraget och att samordningen mellan alla de institutioner som har en roll att spela i EU:s krishanteringsinsatser förbättras. Det är även centralt att medlemsstaternas vilja och förmåga att bidra med civila och militära resurser för krishantering ökar. Frågan är emellertid om de avgränsade försvarssamarbeten som aktualiserats av den ekonomiska krisen är förenliga med den enighet och legitimitet som hittills har byggts upp inom EU-samarbetet.
Abstract The EU has gradually developed and widened its crisis management capability ever since France and the UK took the initiative to establish such a capability in St. Malo in December 1998. The development of an autonomous capability within the EU is, however, debated. Experts and practitioners continue to have different views on the EU's role in security and defence. This report finds that the EU has neither become the global power some were aiming for at St. Malo nor the competitor to NATO that others feared. Instead, it is argued that the EU and NATO play complementary roles. The EU's strength as a crisis management actor mainly rests in its political legitimacy and its broad set of instruments for crisis management, which include civilian and military operations, diplomacy, development aid, trade and enlargement policy. However, in order to be fully effective, EU crisis management operations have to become an integral part of EU foreign policy. Equally, Member State influence has to be assured in the new institutions created after the Lisbon Treaty, as does improved coordination between all the institutions involved in crisis management operations. It is also necessary to increase the will and improve the ability of the Member States to contribute with civilian and military resources for crisis management. Looking forward, though, it remains to be seen how recent initiatives for defence cooperation between smaller groups of Member States will affect the consensus within and the legitimacy of the EU developed so far.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182