Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vad är Comprehensive Approach? Tolkningar och definitioner.

Vad är Comprehensive Approach? Tolkningar och definitioner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Cecilia Hull, Markus Derblom
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-04-28
Rapportnummer: (FOI-R--3195--SE)
Nyckelord Comprehensive Approach (CA), Allomfattande ansats
Keywords Comprehensive Approach, Integrated Missions, Whole-of-Government approaches, 3D, Integrated Approaches
Sammanfattning Trots att begreppet Comprehensive Approach (CA), på svenska också Allomfattande ansats, blir allt mer välanvänt inom internationell konflikt- och krishantering finns ingen universell överenskommelse om vad begreppet omfattar eller hur det ska definieras. En rad olika tolkningar finns men deras innehåll varierar. Denna rapport kartlägger de olika tolkningarna av begreppet och dess utveckling. CA är i grunden ett förhållningssätt, baserat på insikten att varje enskild aktör agerar i ett system av ömsesidiga beroenden samt att aktivt arbeta för att förstå och hantera dessa beroenden för att nå kostnadseffektivitet, effekt och bärkraft. Denna grund genomsyrar de flesta tolkningar av CA. I försök att konkretisera och implementera CA utökas begreppet oftast till att innebära strukturer och principer för samordning. Hur dessa tillämpas avgörs dock av hur det specifika system inom vilken en Comprehensive Approach eftersöks ser ut och vilka möjligheter som finns att kontrollera och inrikta systemet. Skillnad görs därför t.ex. mellan nationell, myndighets - och departementsgemensam CA; inomorganisatorisk CA i exempelvis FN; eller CA som är tänkt att omfatta alla aktörer engagerade i en internationell insats. Eftersom en enhetlig syn på CA saknas är det viktigt att ha en förståelse för hur olika tolkningar skiljer sig åt och vilka effekter tolkningarna får för hur vi väljer att genomföra, utvärdera och förbereda oss för sådana ansatser. En viktig slutsats är att det därmed är mer lämpligt att tala om CA som Comprehensive Approaches i plural snarare än en allmängiltig allomfattande ansats. För Försvarsmakten är viktigt att diskutera hur tillämpningen av CA påverkar militära förmågor såsom ledning. Rapporten lyfter fram att den militära ledningsprocessen i en sådan ansats måste vara grundad på en systemövergripande förståelse och att samverkan måste utgöra grunden för militär analys, planering, genomförande och utvärdering, på flera nivåer. Arbetet med att främja allomfattande ansatser har fått stor vikt i Sverige och bedrivs på flera nivåer, även om de inte alltid kallas just CA. Särskilt nationella ansatser för att främja ett mer allomfattande svenskt engagemang i internationella insatser har varit prioriterade. Effektiva organisatoriska strukturer för att främja gemensam analys, planering genomförande och utvärdering saknas dock fortfarande.
Abstract Despite being frequently used within international conflict or crisis management, there is no universal agreement of what the term Comprehensive Approach (CA) actually entails or how it should be defined. A range of interpretations exist, but what they entail differs. At its most common denominator, CA is a mindset. It includes recognition of oneself as part of a system and an understanding that effectiveness, efficiency and sustainability can be achieved if the interdependencies that exist within this system are responsibly managed. Attempts to concretise and implement CA have nevertheless usually resulted in the establishment of structures and processes for coordination and collaboration. How these structures or processes are outlined depends on the nature of each system and what possibility there is to direct and coordinate the system. A difference, therefore, has to be made between national CA (within a state or government), intra-agency CA (within an organisation, e.g. the UN) and inter-agency CA (encompassing all actors engaged in an international peace or crisis management operation). Since there is no uniform understanding of CA, it is essential to generate an understanding of how the various interpretations vary and what effect each interpretation has on how CA should be implemented, assessed and prepared for. One important conclusion is therefore that it is more useful to speak of Comprehensive Approaches rather than one universal Comprehensive Approach. For the Armed Forces, it is also important to reflect on how the implementation of CA affects military capabilities such as Command and Control (C2). This report highlights that the C2 process needs to be permeated by CA at all levels and that a system-aware mindset as well as recognition of the need to cooperate with civilian actors must form a basis for analysis, planning, execution and monitoring and evaluation. Sweden has high ambitions regarding CA at various levels. In particular, national Whole-of-Government approaches have been prioritised. Nevertheless, Sweden is still in the midst of this process and effective organisational structures that facilitate joint analysis, planning, execution and monitoring and evaluation are still lacking.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182