Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Breaking the chain.

Breaking the chain. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Richard Loe
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-05-02
Rapportnummer: (FOI-R--3196--SE)
Nyckelord krigsbrott, gruppbeteende, ledarskap, lydnad, frustration, aggressivitet
Keywords war crimes, group behaviour, obedience, social identity, frustration, aggression
Sammanfattning Denna rapport diskuterar möjliga underliggande orsaker till oönskade beteenden inommilitära förband utifrån en fältbaserad analys av en insats. Analysen tar hänsyn till faktorer så som gruppbeteenden, stress, mediabevakning och orderlydnad. Resultaten av studien visar att uppkomsten av krigsbrott och andra oönskade beteenden beror av en sekvens eller kombination av faktorer och beslut snarare än medvetna uppsåt. I det undersökta fallet så tycks en kombination av faktorer över tiden ha resulterat i frustration, undermålig ledning och aggressivitet, delvis påverkad av gruppidentitet och gruppvärderingar. Samtliga faktorer som beskrivs här kan återfinnas i konfliktområden och detta innebär att alla militära enheter riskerar att drabbas av oönskade beteenden under vissa omständigheter. Liknande situationer och problem kan uppstå i andra organisationer så som polisen. Ett sätt att undvika oönskade beteenden är att vidta åtgärder mot de faktorer som orsakar negativ stress, vilket kräver chefer som kan identifiera stressfaktorer och sedan utöva det ledarskap som krävs för att motverka de orsakande stressfaktorerna. Detta bör stödjas med metoder för att identifiera stressfaktorer och situationer som kan leda till oönskade beteenden vid olika typer av insatser, i syfte att vidta föreberedande åtgärder innan insatsen påbörjas. För Försvarsmakten rekommenderar rapporten ett noggrant val av förband för fredsfrämjande insatser i syfte att balansera missionskrav, förbandsförmåga och operativa risker för att reducera sannolikheten för oönskade beteenden under insatser. Order till förband vid fredsfrämjande insatser bör vara tydliga, med tydliga anvisningar avseende vad som ska göras, hur det ska göras och vilka handlingsregler som gäller för insatsen. Förband som ska sättas in i en fredsfrämjande insats bör få en fullständig genomgång avseende insatsområdet så att kulturkrockar och andra liknande missförstånd inte orsakar frustration, stress och oacceptabelt beteende inom förbandet. Rapporten rekommenderar också mer forskning kring effekten av mediabevakning, inklusive egna informationsoperationer, på beteende och förväntningar inom insatta militära förband. Rapporten rekommenderar fortsatt forskning inom tre huvudområden. Det första är ledarskap och hur detta påverkas av gruppidentitet och gruppvärderingar. Det andra är vilken nivå av förnedring och hot mot självkänsla som krävs för att orsaka stress och efterföljande våldshandlingar. Det tredje är om det är möjligt att utveckla metoder för att identifiera insatser och situationer som kan orsaka negativ stress med tillhörande risk för oönskade beteenden och utifrån detta utveckla metoder och andra åtgärder för att reducera risken för sådana beteenden.
Abstract Using a field study as its basis, this report considers factors such as group behaviour, combat stress, media coverage and obedience to orders, and how they may be contributory causes in cases of military misconduct and ultimately war crimes. In broad terms, this report suggests that a sequence or combination of factors may together cause some cases of war crimes and other military misconduct, and that such cases may not simply be the result of the deliberate intent or actions of "evil" or disturbed individuals. In this case, this combination of factors over time seems to have resulted in frustration leading to aggression and poor leadership, mediated by group identity and group values. All the factors described here are likely to present in a conflict situation, and this suggests that any military unit runs the risk of serious misconduct under certain circumstances. Similar situations and problems may arise in other organisations with clear roles in society, such the police. Dealing with stress factors would be one way to prevent misconduct. This requires that commanders are trained to detect signs of stress and to action to reduce the stress in some way. However, this must also be supported by methods to identify operations and situations which can lead to negative stress and the risk of misconduct and, based on this, the development of suitable mitigation measures to reduce the likelihood of misconduct. For the military the report recommends that care be taken when selecting which military units to deploy on peacekeeping missions in order to balance mission demands, unit capabilities and operational risk, so as to try to reduce the likelihood of war crimes being committed. The use of military units in peacekeeping missions should be controlled, given that some of the preconditions for unacceptable behaviour exist in military units. Orders must be clear, with clear instructions on what is to be done, how and what constraints apply. Careful and complete briefing of troops being deployed to a peacekeeping operation is required in order to ensure that cultural misunderstandings do not lead to frustration, stress and unacceptable behaviour. The effects of media coverage, including own media operations, on the behaviour and expectations of military units must be analysed and carefully considered, especially in those operations where there are limits on how units can carry out their mission. The report also recommends further studies into three key areas. The first is leadership and how this is affected by group identity and group values. The second key area is what level of humiliation and perceived threat to self-worth and group values is sufficient to trigger hostile aggression, and whether repeated but minor humiliations are sufficient to cause enough cumulative stress to trigger hostile aggression against others. The third key area is whether it is possible to develop methods to identify operations and situations which can lead to negative s

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182