Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Extrudering av ADN. Från fast till flytande under kontrollerade former.

Extrudering av ADN. Från fast till flytande under kontrollerade former. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Janis Ritums
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-06-17
Rapportnummer: (FOI-R--3203--SE)
Nyckelord ammonium dinitramid (ADN), smälta, extrudering, process, säkerhet
Keywords Ammonium Dinitramide (ADN), melt, extrusion, process, safety
Sammanfattning Tillverkningen av prillad ammonium dinitramide (ADN) är idag en satsviss process med stor manuell arbetsinsats. Genom att kontinuerligt smälta och transportera ADN kan prillningen förenklas avsevärt. Då ADN är ett mycket energirikt salt men med ett snävt processfönster ställs hårda säkerhetskrav på all utrustning som är i kontakt med saltet. Att använda en extruder, alt strängspruta, till att smälta och transportera ADN är fullt möjligt. Speciella krav ställs dock på lösningen, såsom: ? Kompatibilitet med valda konstruktionsmaterial ? Sönderfall av ADN i smälta ? Energitillförsel till extruder ? Kontroll av processparametrar ? Arbetsäkerhet (avgasning, nödkylning & tryckavlastning) Några kontruktionsmaterial är fullt kompatibla med ADN i smälta. Exempelvis rostfritt stål (SS2344, V4A, AlSl316), aluminium, polytetrafluoretylen (PTFE) tex Teflon & perfluorerat gummi tex Viton. Konstruktionsmaterial som strängeligen bör undvikas är bla järn-, nickel-, koppar & silverlegeringar samt dess föreningar, cyanoakrylatlim & polyacetal tex Delrin. ADN och dess speciella fysikaliska egenskaper har studerats och testats i litteraturen. Nämnvärd information som summeras i denna rapport är bla: ? Saltet ADN skapar ett stabilt komplex tillsammans med vatten (inom ett koncentrationsintervall) såväl i fast fas som i smälta ? Vid kemiskt sönderfall av ADN bildas bla nitrösa gaser ? Sönderfallet katalyseras av extremt torra miljöer, RH<1%, och i smält tillstånd i mer än 1h ? Sönderfallsreaktionen av ADN i smälta kan inhiberas genom tillsats av MgO ? Skjuvviskositeten hos ADN varierar med skjuvfrekvensen vilket tyder på ett ickenewtonskt flytbeteende
Abstract Today, the manufacturing of prilled Ammonium Dinitramide (ADN) is a batch process with vast manual effort. Through continuous melting and transportation of ADN, the prilling process would be greatly improved. Since ADN is a highly energetic salt with a small process window great measure of precaution has to be met on process equipment in contact with the salt. The usage of an extruder to melt and transport ADN is definitely a feasible solution. Although, certain demands have to be met, like: ? Compatibility with the chosen process equipment materials ? Decomposition of ADN in the molten phase ? Power to the extruder ? Control of the process parameters ? A safe working environment (degassing, emergency cooling, pressure release) A few process equipment materials are fully compatible with molten ADN. Examples include Stainless Steel (SS2344, V4A, AlS1316), Aluminum, Polytetrafluoroethylene (PTFE), e g Teflon & Perfluorinated Rubber e g Viton. A few types of materials should under no circumstance be in contact with ADN. Examples include Iron, Nickel, Copper and Silver compounds as well as their alloys, Cyanoacrylate resin & Polyacetals e g Delrin. ADN and its extraordinary physical properties have been studied and tested extensively. Some of that information is summarized in this report, e g: ? ADN will create a stable complex with water in the solid- as well as the molten state, within a certain concentration interval ? ADN will create nitrous gases upon decomposition ? The decomposition is catalyzed by extremely dry environments, RH<1%, and if kept in molten state for more than an hour ? The decomposition rate of molten ADN can be decreased by addition of MgO ? The shear viscosity of ADN change with shear rate which implies a non-newtonian flow behavior

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182