Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsallians i förändring. Utvecklingen av NATO:s självförsvarsdimension efter Lissabontoppmötet.

Försvarsallians i förändring. Utvecklingen av NATO:s självförsvarsdimension efter Lissabontoppmötet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Madelene Lindström, Mike Winnerstig
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-02-01
Rapportnummer: (FOI-R--3204--SE)
Nyckelord Allied Solidarity Force (ASF), artikel 5, EU, GSFP, GUSP, NATO, NATO Response Force (NRF), partnerskap, strategiskt koncept, Tyskland, USA, utvidgning
Keywords Afghanistan, Allied Solidarity Force (ASF), Article 5, CSDP, CFSP, enlargement, European Union, Germany, NATO, NATO Response Force (NRF), partnership, strategic concept, United States
Sammanfattning Denna rapport analyserar utvecklingen av NATO:s självförsvarsdimension under de senaste åren. Huvudfrågan är den följande: varför har självförsvar, i termer av territorialförsvar, blivit en så uppenbart viktig fråga för NATO under de senaste åren, trots att något direkt territoriellt hot mot något NATO-land knappast förelegat? Särskild vikt läggs vid en analys av NATO:s nya strategiska koncept, som i hög grad betonar det kollektiva försvaret av alliansens medlemsländer. De slutsatser som dras i rapporten understryker bl.a. att geopolitiska faktorer - t ex USA.s militära närvaro i Europa och Rysslands säkerhetspolitiska utveckling - i hög grad bestämmer hur NATO som allians hanterar frågan om det kollektiva försvaret. USA:s roll i Europa kan minska något men kommer sannolikt att bestå på en nivå strax under dagens. Detta gör att landet fortfarande kommer att kunna betraktas som en supermakt i Europa. Vad gäller Ryssland är utvecklingen mer osäker. Kriget mot Georgien 2008 blev en väckarklocka för många av alliansens länder, som då på nytt började diskutera NATO:s självförsvarsdimension på allvar. I den interna NATO-debatten kunde man hålla frågan om försvarsplaneringen åtskild från diskussionen om vilka aktörer den skulle utgöra ett skydd mot. Detta underlättade processen avseende försvarsplaneringen för de länder som inte uppfattade Ryssland som ett hot. Under alla omständigheter kommer Ryssland att delvis vara dimensionerande för hur NATO:s försvarsplanering utförs i framtiden. För svensk del innebär t.ex. en trolig ökad övningsverksamhet inom NATO i Östersjöområdet goda möjligheter till samövning, även inom ramen för scenarier där territoriellt försvar blir aktuellt.
Abstract This report analyzes the evolution of NATO's self-defence dimension, as it has evolved in the past few years. The central research question is the following: why is it that self-defence, in particular in terms of territorial defence, has become such a salient issue for NATO during the last several years, despite the fact that hardly any NATO member state currently faces a direct territorial threat? Particular emphasis is placed on an analysis of NATO's new strategic concept, which strongly underlines the collective defence of the alliance's member countries. The findings of the report are that geopolitical factors - such as the U.S. military presence in Europe and the development of Russia's security policies - largely determine how the NATO alliance handles the issue of collective defence. The U.S. role in Europe might decrease slightly but is likely to remain at a level around or just below the situation today. This means that the country's influence as a superpower in Europe will remain. Russia's development is more uncertain; the war against Georgia in 2008 was one of the most important drivers for many of the NATO members to start to underline again the self-defence dimension of the alliance. In terms of the NATO self-defence dimension, the internal NATO debate was able to further the concept of military contingency planning in a way separate from the discussion on which actors it should guard against. This facilitated the acceptance of the contingency plans also in the NATO countries which did not believe that Russia is or will be a potential threat. In any case, Russia will most likely be a very important defining issue for how the contingency planning process will be executed in the future. NATO's renewed emphasis on collective defence means that NATO exercises in the Baltic region will increase. This may give ample opportunities for Sweden to take part in those exercises, including such with territorial defence-related scenarios.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182