Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

OECD/DAC riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet: Erfarenheter från utvärdering av PRT Mazar-e-Sharif.

OECD/DAC riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet: Erfarenheter från utvärdering av PRT Mazar-e-Sharif. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claes Nilsson, Markus Derblom
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-16
Rapportnummer: (FOI-R--3206--SE)
Nyckelord Uppföljning och utvärdering, metoder för utvärdering, OECD:s riktlinjer, OECD/DAC:s vägledning rörande utvärdering av konfliktförebyggande och fredsbyggande verksamhet, CPPB
Keywords Monitoring and evaluation, methods for evaluation, OECD guidelines, OECD/DAC Guidance on evaluating conflict prevention and peacebuilding activiities, CPPB
Sammanfattning Ett viktigt steg i utvecklingen av metoder för uppföljning och utvärdering är att pröva deras ändamålsenlighet i insatsmiljö. Under 2009 fick FOI fick i uppdrag att utvärdera det svenska militära engagemanget i Afghanistan med hjälp av bl.a. OECD/DAC:s (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Development Assistance Committee) riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet (CPPB-Conflict Prevention and Peacebuilding). Denna rapport diskuterar och analyserar erfarenheter från detta arbete och ger några reflektioner avseende användningen av CPPB vid utvärdering av militär fredsfrämjande verksamhet i komplexa konfliktmiljöer. Utvärderingsteamet fann OECD:s kriterier till hjälp, särskilt vid identifiering av relevanta frågor och som en kontroll av relevanta aspekter i utvärderingen. OECD-metoden kan vara användbar vid utvärdering av såväl militär som civil fredsfrämjande verksamhet.
Abstract An important step in developing methods for monitoring and evaluation is to apply available methods to real life evaluations. In 2009 FOI was given the task of evaluating Sweden's military engagement in Afghanistan using inter alia OECD/DAC's guidelines for evaluating conflict prevention and peacebuilding activities (CPPB). This report discusses and analyses the experience of using this method for evaluating military peace support engagements in complex conflict environments. The evaluation team found the OECD criteria highly useful when conducting the evaluation, in particular in relation to identifying issues of relevance to the evaluation but also to function as a check-list to prevent neglecting other important areas. In general, the OECD method seems applicable to evaluations of both civilian and military peace activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182