Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorstöd för hypoteshantering inom underrättelseanalys.

Datorstöd för hypoteshantering inom underrättelseanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christian Mårtenson, Tove Gustavi, Fredrik Johansson, Pontus Svenson
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-08-23
Rapportnummer: (FOI-R--3214--SE)
Nyckelord Underrättelseanalys, informationshantering, hypoteshantering, agentsystem, kunskapsrepresentation
Keywords Agent-based systems, hypothesis management, information management, intelligence analysis, knowledge representation
Sammanfattning Den här rapporten beskriver ett koncept för ett hypoteshanteringsverktyg som är tänkt att stödja underrättelseanalytiker i deras arbete med att skapa och pröva olika hypoteser. Det föreslagna verktyget bygger på ett agentbaserat tänkesätt i vilket analytikern bidrar med den rena analysverksamheten, men där systemet bidrar med funktionalitet för att exempelvis strukturera upp arbetet, söka och rekommendera relaterad information och öka spårbarheten i analysen. Vidare erbjuder det presenterade hypoteshanteringsverktyget stöd för ett kollaborativt arbetssätt, dels genom att möjliggöra att sökningar görs efter relaterade hypoteser som är skapade av andra analytiker, dels genom att uppmuntra interaktion och samarbete mellan olika analytiker. Rapporten är en vision om hur denna typ av verktyg ska kunna fungera i framtiden, och beskriver var och hur tekniken bäst kommer till nytta och hur arbetsprocessen kan anpassas. Några av idéerna som presenteras kan implementeras med en relativt liten arbetsinsats medan andra ligger längre fram i tiden. De idéer som lyfts fram rörande hur analysprocessen kan göras mer strukturerad och hur vissa delar av arbetet till viss del kan automatiseras syftar alla till att skapa ökat utrymme för den mänsklige analytikern att fokusera på den avancerade analysen och på så sätt uppnå högre kvalitet i sitt arbete.
Abstract In this report, a future tool for hypothesis management is described. The tool should support intelligence analysts in their work with creating and testing hypotheses. The suggested tool builds on an agent-based approach, where the intelligence analysts provide the knowledge needed for the analysis, but where the system provides functionality for structuring the work, searching and recommending related information, and for increasing the traceability of the analysis process. Moreover, the presented hypothesis management tool offers support for a collaborative working process by allowing search on related hypotheses and by encouraging interaction and collaboration between analysts. The report presents a vision of what kind of functionality that can be expected from this type of tool in the future, and also presents an adaptation of the current workflow. Some of the presented ideas can be implemented with a relatively small effort, while others are more far from being implemented. The presented ideas regarding how to make the analysis process more structured and how to automate some parts of the work are all suggested with the aim of creating an increased possibility for the human analyst to focus on the "advanced" analysis, in order to create analyses of better quality than today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182