Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störningskänslighet hos civil trådlös konsumentteknik

Störningskänslighet hos civil trådlös konsumentteknik Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Stenumgaard
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-07-15
Rapportnummer: (FOI-R--3216--SE)
Nyckelord Trådlös kommunikation, radio, radiostörningar, störtålighet, industriradio, militär radio, samhällssäkerhet
Keywords Wireless communications, radio, radio interference, noise immunity, industrial radio, military radio, security
Sammanfattning Denna rapport är ett delresultat av forskningssamverkan mellan FOI och UoH där dels militärt finansierad forskning kommer UoH till nytta samtidigt som civila forskningsresultat kan användas för tillämpningar inom försvar och samhällssäkerhet. Denna samverkan är finansierad av Försvarets Mate-rielverk (FMV). För vissa aktiviteter är trådlös teknik en nödvändighet som exempelvis vid insatser där räddningspersonal och polis är inblandade. Med de trådlösa systemen kommer dock en väsentligt ökad sårbarhet både inom industri- och säkerhetstillämpningar. Störningssignaler som alstras naturligt av alla elektroniska system lett till en rad allvarliga incidenter i kritiska tråd-lösa system. Ett annat växande problem är att kriminella aktörer varit snab-ba att utnyttja störningskänsligheten i olika trådlösa system. Kriminella ak-törer använder störsändare för att slå ut störningskänslig trådlös teknik. Ex-empel på sådan användning är mot trådlösa fordonslås, larmbågar i butiker samt villalarm. I denna rapport belyses några viktiga grunder som krävs för att förstå hur sårbarheten varierar hos olika typer av trådlös teknik. Exempel ges på störningsincidenter för kritiska trådlösa system. En jämförelse görs mellan militär trådlös teknik och civila trådlösa konsumentprodukter då des-sa båda huvudområden traditionellt valt att prioritera störtålighet på olika sätt. Denna fundamentala skillnad i prioritering är huvudorsaken till att civi-la trådlösa konsumentprodukter i allmänhet är mycket störningskänsliga vilket är väsentligt att beakta om civil konsumentteknik övervägs för militä-ra tillämpningar. Samtidigt växer behoven av ökad störtålighet både inom trådlösa industritillämpningar samt tillämpningar inom person- och sam-hällssäkerhet. Det faktum att civila trådlösa konsumentprodukter i allmänhet är störningskänsliga innebär att en ökad användning av dessa i kritiska till-lämpningar leder till en ökad sårbarhet mot både oavsiktliga störningar samt mot medvetna försök att störa olika funktioner. Trenden beträffande tilldel-ning av frekvensspektrum visar att hantering av uppkomna störningspro-blem i större utsträckning än tidigare överlämnas åt markandens aktörer att hantera. Konsekvensen av detta är att leverantörer och slutanvändare i be-tydligt större utsträckning än tidigare själva behöver sörja för att erhålla erforderlig kompetens för att hantera dessa frågor.
Abstract This report is a result of research collaboration between FOI and Universities where both military-funded research can be used for civilian applications while civilian research can be used for applications in defense and civil security. This collaboration is funded by the Defense Materiel Administration (FMV). For some activities wireless technology is a necessity, such as in actions in which rescue workers and police are involved. With the increased use of wireless systems the vulnerability will increase in both industrial and security applications. Interference signals generated naturally by the all kinds of electronic systems today have led to a number of serious incidents in critical wireless systems. Another growing problem is that illegal actors have been quick to exploit interference susceptibility of various wireless systems. Criminal actors use jammers to knock out interference-sensitive wireless technology. Examples of such use are in wireless vehicle locks, security gates in stores and burglar alarms. This report highlights some key issues needed to understand how this vulnerability varies among different types of wireless technology. Examples are given of interference incidents for critical wireless systems. A comparison is made between military and civilian wireless technology since these two main areas traditionally have chosen to prioritize noise immunity in different ways. This fundamental difference in priority is the main causes why civilian wireless consumer products are generally highly sensitive to interference. This fact is important to consider if civilian consumer technology is used in military applications. The needs of increased noise immunity increase, both in wireless industrial applications, and applications in personal and societal security. The fact that civilian wireless products are generally sensitive to interference implies that the greater use of them in critical applications leads to an increased vulnerability to both accidental interference and against deliberate attempts to interfere with various functions. The trend regarding the allocation of frequency spectrum shows that the management of the resulting interference problems to a greater extent than previously is left to the market actors to manage. The implication of this is that suppliers and end users have to ensure that that they possess the requisite skills to handle these issues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182