Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av riktlinjerna gällande krishantering i Natos nya strategiska koncept.

Analys av riktlinjerna gällande krishantering i Natos nya strategiska koncept. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carl Lagerström
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-03
Rapportnummer: (FOI-R--3229--SE)
Nyckelord Nato, krishantering, förmågeutveckling, SC2010, EU, FN, partnerskap, reform, transformation, comprehensive approach
Keywords NATO, crisis management, capability development, SC2010, EU, UN, partnership, reform, transformation, comprehensive approach
Sammanfattning Natos arbete med att framställa ett nytt strategiskt koncept inleddes i september 2009 då den av Anders Fogh Rasmussen utsedda expertgruppen påbörjade sitt arbete. Tanken bakom expertgruppen var att den skulle göra förarbetet inför antagandet av alliansens nya strategiska koncept. Tyngdpunkten i det som blev Albright-rapporten låg på att Nato måste transformera sina styrkor och förmågor för att bättre kunna möta nya hot samt de utmaningar Nato ställs inför vid omfattande krishanteringsinsatser. Rapporten uppmärksammade även behovet av nära samarbeten med partnerländer och andra organisationer, främst FN och EU. Natos nya strategiska koncept, som antogs 19 november 2010, ska vara vägledande för organisationen under det närmsta decenniet. Det nya strategiska konceptet följer i de flesta frågor i stort samma mönster som Albright-rapporten. Tyngdpunkten vad avser krishantering ligger på fördjupning och utvidgning av partnerskapen, multinationell förmågeutveckling samt transformering av Natos militära styrkor. För Sverige är det främst de utökade möjligheterna för partnerländer att genomföra konsultationer under artikel 4 i Nato-stadgan, multinationell förmågeutveckling, samt ökad insyn och delaktighet i Natos beslutsprocess som är av störst intresse.
Abstract NATO's effort to produce a new strategic concept was launched in September 2009 when the group of experts, appointed by Anders Fogh Rasmussen, began their work. The idea behind the group of experts was that they would do the preparatory work before adopting the Alliance's new strategic concept. The focus of the so-called Albright-report was that NATO must transform their forces and capabilities to better meet the "new threats" and challenges that NATO faces in comprehensive crisis management operations. The report also highlighted the need for close collaboration with partners and other organizations, primarily the UN and the EU. NATO's new strategic concept, adopted November 19, 2010, will provide guidance for NATO during the next decade. The new strategic concept follows the Albright report closely. In regard to crisis management emphasis is placed on deepening and widening of the different partnerships, multi-national capability development and the transformation of NATO's military forces. For Sweden, the most important issues in the new strategic concepts are the expanded opportunities for partner countries to conduct consultations under Article 4 of the NATO charter, multi-national capability development, and greater transparency and participation in NATO decision-making.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182