Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svenska perspektiv på underrättelseverksamhet och kvalitet.

Svenska perspektiv på underrättelseverksamhet och kvalitet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Lindvall, Mikael Wiklund
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-07-15
Rapportnummer: (FOI-R--3232--SE)
Nyckelord Underrättelsetjänst, underrättelseverksamhet, underrättelser, kvalitet, begrepp
Keywords Intelligence, definition, quality
Sammanfattning Att beslutsfattare har nytta av bra underrättelser är ej ett kontroversiellt påstående, men vad som utgör bra underrättelser har varit en debatterad fråga både i nationella och internationella fora de senaste åren. Bakgrunden till detta arbete är en ambition att öka insynen i hur det svenska underrättelsesamhällets organisationer och personal ser på underrättelseverksamhet och kvalitet. Dessa perspektiv är väsentligt att förstå för dem som arbetar i underrättelsesamhället och de som ska inrikta verksamheten. Syftet med denna studie är att ge en svensk syn på begreppet underrättelse och på kvalitet i underrättelserapportering. De två huvudsakliga frågeområdena är hur personer i det svenska underrättelsesamhället ser på underrättelsebegreppet och hur svenska underrättelserelaterade dokument beskriver kvalitet i rapportering. Ansatsen i studien är i huvudsak explorativ och deskriptiv, eftersom fokus ligger på svenska perspektiv och få jämförbara studier eller andra erfarenheter finns att tillgå. De intervjuade personerna och de undersökta dokumenten återspeglar perspektiv från FM/MUST och FRA, men även Fö/RK och viss öppen litteratur. Genom en kvalitativ innehållsanalys identifierar studien först olika teman inom de två frågeområdena. Dessa teman förs sedan samman till kategorier och huvudkategorier. Unikitet är den första överordnade kategorin och det innefattar de unika egenskaper underrättelser har för kunden, både i förhållande till övrig informationsförsörjning och i förhållande till vad andra aktörer kan få reda på. Relevans är det andra övergripande temat. Underrättelser ska vara relevanta för kunden utifrån behov, timing, verklighetsförankring och trovärdighet. Hantverksskicklighet är den tredje övergripande kategorin och avser i vilken mån underrättelseverksamhet håller en inre kvalitet eller är kopplade till internt relaterade ideal, vilka i princip är oberoende av kunden och omvärlden.
Abstract That policy makers will benefit from good intelligence is not a controversial claim, but what constitutes good intelligence has been a debated issue both in national and international forums in recent years. The background to this work is an ambition to increase the transparency of how the Swedish intelligence community organizations and personnel look at intelligence and quality. These perspectives are essential to understand for those who work in and those who will manage the business. The purpose of this study is to give a Swedish view on the concept of intelligence and the quality of intelligence reporting. The two main subjects are how people in the Swedish intelligence community look at the concept of intelligence and how Swedish intelligence-related documents portray quality in reporting. An essentially exploratory and descriptive approach is used in this study, since the focus is on Swedish perspectives. Comparable studies or experiences from other countries are hardly available. The people interviewed and the surveyed papers mainly reflect perspectives from the Swedish Armed Forces Military Intelligence and Security Directorate, the National Defence Radio Establishment, but also Ministry of Defense and some unclassified literature. Through a qualitative content analysis the study identifies various themes in the first two question areas. These themes then merged into categories and main categories. Uniqueness is the first parent category and that includes the unique characteristics of intelligence from a customer perspective, both in relation to other information services and in relation to what other actors can find out. Relevance is the second overarching theme. Intelligence should be relevant to the customer based on expressed needs, timing, sense of reality and credibility. Craftsmanship is the third general category, and refers to the extent to which intelligence keeps an inner quality, or is linked to internally related ideals, independent of the customer and the outside world.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182