Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analytisk Hierarkisk Process, AHP, för tidig och inriktande kravställning.

Analytisk Hierarkisk Process, AHP, för tidig och inriktande kravställning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linus Bosaeus
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-08-23
Rapportnummer: (FOI-R--3233--SE)
Nyckelord Kravställning, AHP, Analytisk Hierarkisk Process, fartygsstudie, vägval framtida fartyg, beslutsstöd
Keywords AHP, Analytical Hierarchy Process, requirements management, decision making, decision support, surface war ship, frigate, defense study
Sammanfattning Denna rapport beskriver hur metoden Analytisk Hierarkisk Process (AHP) kan användas för kravställning och kravprioriteringar tidigt i en materielanskaffningsprocess. Rapporten har sin utgångspunkt i det arbete som gjordes inom ramen för försvarsmaktsstudien "vägval framtida fartyg" och beskriver utifrån de erfarenheterna styrkorna och svagheterna kring hur AHP tillämpats för att prioritera krav på framtida ytstridsfartyg inför fortsatt målsättningsarbete. Syftet med rapporten är att visa hur AHP som kravställningsmodell kan ge stöd och struktur till komplexa materielanskaffningsprocesser, men även vilka begränsningar och svårigheter metoden kan medföra. Att fastställa krav långt innan ett system blir operativt är en komplex process där spårbarhet och tydliga prioriteringsgrunder är viktigt för att hantera förändrade grundförutsättningar över tiden. Parvisa jämförelser i kravställningsprocessen i enligt med AHP ger en struktur och en kravmodell som generiskt kan hantera både förändringar och känslighetsanalyser. För att ytterligare konkretisera kravbilden kan befintliga lösningar fungera som referensobjekt och utifrån kravbilden ge en tydligare inriktning för hur olika krav skulle kunna realiseras. Exempelvis kan enskilda förmågor och kostnadseffektivitet exemplifieras med hänvisning till befintliga plattformar med liknande krav. Resultatet från studien "vägval framtida fartyg" och det fortsatta arbete som studieresultatet föranlett inom Försvarsmakten visar att ett kravställningsunderlag i hierarkisk struktur och med inbördes prioriteringar enligt AHP underlättar det fortsättningsarbetet avsevärt då kraften kan fokuseras mot förmågeområden med hög prioritet. Det är även mycket kraftfullt att med hänvisningar till andra länders befintliga eller planerade lösningar kunna påvisa vad som är relevant och vilka förmågenivåer det är frågan om. De övergripande förmågeprioriteringarna ger även en tydlig bild av vilka typer av förmågor som skall vara dominerade för utformningen av det aktuella systemet.
Abstract This report describes how the Analytical Hierarchy Process (AHP) can be used as a tool for requirements management and prioritization in the early phases of the procurement process. The argumentation originates from the Swedish Armed Forces study for next generation surface war ships, and describes based on those experiences the strengths and weaknesses when using AHP for requirements management. This report's main objective is to give an overview of how AHP can bring structure and guidance to procurement and requirement analysis, as well as limitations and difficulties one must take into account when applying the AHP. Long-term requirements management is a very complex process where traceability and a flexible framework are key aspects for successfully manage changes in the base line prerequisites over time. Using pair wise comparisons in the requirement prioritization process, as stated in the AHP, offers a generic model that can handle both backtracking and effective change analysis. By describing existing solutions according to the AHP framework, the capability requirements can be materialized and exemplified by a wide range of reference objects. This gives a deeper insight in the cost-effect ratios and the ability to better prioritize between the different desired capabilities. The result from the defense study and the proceeding requirement process show that requirements in a well-defined structure with internal priorities, according to AHP, makes the continuing process more stringent and easier to manage since the high priority capabilities are clearly defined. Using own and other nations existing or planned solutions as reference objects vastly improves the ability to communicate and define the boundaries for a certain capability. The overall capability priority also gives a good indication about the dominating capabilities that the solutions should represent when implemented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182