Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison between Swedish casting specifications and MIL-STD.

Comparison between Swedish casting specifications and MIL-STD. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Elisabeth Bemm, Svante Karlsson, Magnus Bergh
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-08-30
Rapportnummer: (FOI-R--3234--SE)
Nyckelord granat, spalter, kaviteter, TNT, känslighetsanalys
Keywords premature initiation, TNT, base cavity, cavities, casting defects
Sammanfattning Efter att ett antal olyckor med granater under utskjutning i slutet på sextiotalet inträffade, genomfördes den s k spaltgruppsutredningen för att utreda hur denna typ av olyckor skulle kunna förhindras. Spaltgruppens rapport har lett fram till att de gjutkravsbestämmelser som gäller i Sverige är något hårdare än t ex MIL-STD. En jämförelse har därför gjorts i denna rapport mellan dessa standarder för att utreda om granater som tillverkats enligt MIL-STD lever upp till de svenska kraven enligt spaltgruppen. Strukturdynamiksimuleringar visar att initiering genom stötkompression är högst osannolik. Vidare utpekas breda bottenspalter som kritiska utifrån experiment i litteraturen, men initiering anses ändå som högst osannolik för granater med rund botten och god vidhäftning mellan sprängämneskropp och hölje. Vad gäller kaviteter visar experiment att en radie av 3,5 mm under en konstant acceleration av 20000g kan leda till initiering i TNT. Beräkningarna antyder att sådan kollaps är osannolik, men här behövs ytterligare experiment i det aktuella området, gärna i kombination med en mer sofistikerad materialmodell. Sfäroidiska kaviteter kan emellertid komprimeras, men uppskattningar av värmeutveckling under adiabatisk kompression antyder att temperaturen då blir klart lägre än kritisk temperatur från experiment under likartade förhållanden. Den här rapporten finns också tillgänglig på svenska som rapportnummer FOI-R- 2795-SE.
Abstract During late sixties a number of accidents occured with grenades that were initiating at launching. A study was performed by "Spaltgruppen" to analyse how these types of accidents could be prevented. The final report presented by "Spaltgruppen" resulted in that the standard requirements for melt casting of TNT in Sweden is more stringent than for example MIL-STD. A comparison between these standards has been performed to being able to determine whether grenades produced according to MILSTD conforms to the Swedish requirements and is reported on in this report. Structural Dynamics Simulations show that initiation through shock compression can be considered highly unlikely. Furthermore, experiments suggest that broad base cavities are considered critical. However, initiation during launch is still considered highly unlikely for grenades with a round bottom and where a (close to) frictionless interface between charge and cover can be excluded. When it comes to cavities, experiments show that a radius of 3.5 mm and a constant acceleration of 20000g can lead to initiation in TNT. At the acceleration considered within this project, simulation indicates that spherical cavities do not collapse due to material strength. However, further experiments are required, preferably in combination with a more sophisticated material model. For spheroidal (oblate) cavities compression is achieved, but an estimate of the heating due to adiabatic compression suggests that the temperature in the surrounding explosive is well below the critical temperature for initiation reported in experiments performed under similar conditions. This report is also available in Swedish as the report number FOI-R-2795-SE.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182