Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Feasibility study for human biomonitoring in peace operations.

Feasibility study for human biomonitoring in peace operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annica Waleij, Björn Sandström, Agneta Hånell Plamboeck, Ann Göransson Nyberg, Daniela Stricklin
Ort: Umeå
Sidor: 57
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-11
Rapportnummer: (FOI-R--3235--SE)
Nyckelord Biomonitoring, biologisk övervakning, biomarkörer, hälsohot, hälsorisk, exponering, hälsoeffekt, freds- och säkerhetsfrämjande operationer
Keywords Biomonitoring, biomarker, health hazard, health effect, exposure, peace operations
Sammanfattning Försvarsmaktens (FM) engagemang i internationella freds- och säkerhetsfrämjande operationer ökar. Samtidigt medför dagens operationer många faror och hot för soldatens liv och hälsa och det samma gäller för civil insatspersonal. Om man bortser från den uppenbara risken att skadas i strid, har sjukdomar och andra icke-stridsrelaterade skador historiskt sett stått för den stora majoriteten av dödsfall i nästan alla militära operationer. Förutom risken att exponeras för exempelvis giftiga industrikemikalier kan även biologiska och radiologiska ämnen finnas i insatsområdet. Eftersom FM lämnat systemet med värnplikt bakom sig och nu inrättar professionella styrkor är de potentiella långsiktiga hälsoeffekterna av exponering under upprepade operationer av än större intresse än tidigare. Det finns alltså ett behov för FM och andra insatsorganisationer som opererar i kris- och konfliktområden att utveckla strategier för hur man bäst kan skydda sin personal från potentiella hälsorisker. Ett verktyg för detta kan vara biomonitoring. Syftet med denna studie har varit att utvärdera möjligheterna för biomonitoring inom FM genom att undersöka eventuellt behov av biomonitoring, granska vilka potentiella biomarkörer som finns och samtidigt väga in vad som för FM kan vara specifika logistiska, ekonomiska och etiska restriktioner. Behovet av biomonitoring har undersökts baserat på de hälsorisker som identifierats i olika insatsområden samt deras potential för exponering. Fallstudier presenteras även som visar på att ett antal hot och risker de facto förekommer i dessa områden och att oönskad exponering därför kan förekomma. Det finns ett stort antal biomarkörer för ett brett spektrum av exponeringsrisker. Vilken eller vilka markörer man bör välja bestäms specifikt av den misstänkta exponering man utsatts för och vilka frågor man söker svar på. Även om logistiska, ekonomiska och etiska överväganden ökar komplexitetsgraden för biomonitoring, kunde inga hinder identifieras som inte går att åtgärda eller lösa i de fall det identifierade hälsoproblemet motiverar en undersökning.
Abstract The Swedish Armed Forces are increasingly involved in peace operations1. Contemporary peace operation deployments present many hazards to the life and health of soldiers as well as deployed civilians. The obvious risks from battle injuries aside, disease and other non-battle injuries (DNBI) have historically accounted for the vast majority of casualties in almost all military operations. In addition risks of exposure to toxic chemicals as well as biological and radiological substances may exist in theatre. As SwAF transitions from a conscript force to a professional force, the potential of long-term health effects from exposures during repeat deployments are of greater concern. There is hence a need for the Swedish Armed Forces and other organisations that deploy field staff to develop strategies on how to protect their personnel from any potential future health effects from hazards they may encounter during mission deployments. One tool in the toolbox in doing so might be to perform biomonitoring. The aim of this study was to evaluate the feasibility of biomonitoring within the Swedish Armed Forces by examining the potential need for biomonitoring, reviewing what potential biomarkers that exist for implementation and considering the logistical, economical, and ethical constraints for conducting biomonitoring specific for the SwAF. The need for biomonitoring was examined based on the level of environmental health hazards in deployment areas and exposure potential. Case studies were presented that provide conclusive evidence that a number of hazards in fact also exist in the field and that exposures can occur. A large number of biomarkers for a wide array of environmental hazards also exist. However, the precise markers for implementation are dictated by the specific suspected exposure and questions to be answered. While logistical, economical, and ethical considerations exist that add complexity to biomonitoring, no obstacles were however identified that could not be addressed or overcome if the identified problem justifies the study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182