Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida sensorer för luftarenan.

Framtida sensorer för luftarenan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Falk
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-06
Rapportnummer: (FOI-R--3238--SE)
Nyckelord spaning, radar, luftmål, flygplan, UAV, robot, kryssningsrobot
Keywords surveillance, radar, airborne targets, aircraft, UAV, missile, cruise missile
Sammanfattning Den framtida utvecklingen av sensorer för spaning mot luftmål har kartlagts med hjälp av några få grundläggande principer som inte kräver ingående teknisk analys. Syftet är att ge en enkel och åskådlig bild av hur framtida sensorsystem bör vara utformade för att kunna upptäcka nya typer av luftmål. För detta ändamål studeras sensorerna ur fyra olika aspekter - räckvidd, väderberoende, informationsmängd och strålgång - som tillsammans ger en fullständig bild av hur ett framtida spaningssystem bör vara konstruerat. Analysen visar att radarn är unik som sensor vid bekämpning av luftmål. Inga andra sensorer kan inom överskådlig tid ersätta radarn. Det är därför viktigt att undersöka hur radarn hanterar nya hot som Unmanned aerial vehicle (UAV) och robotar. Radartekniken har nått en hög grad av mognad och de praktiska begränsningarna ligger framför allt i jordens krökning. Horisonten begränsar radarns räckvidd och försvårar upptäckt av mål på låg höjd. Det finns radarsystem som kan se bortom radarhorisonten, Over-The-Horizon Radar (OTH-radar), men de använder så långa våglängder att små mål kan vara svåra att upptäcka. Insatser mot mål på låg höjd förutsätter att radarn placeras uppe i master eller på luftburna plattformar. Ett alternativ är att samla in data från många geografiskt utspridda sensorer, men den metoden utnyttjar inte till fullo radarns räckvidd. För att få en klar uppfattning om hur Stridsledning och Luftbevakning (STRIL) samt flygvapnet bör vara organiserade i framtiden krävs en noggrann analys av hur framtida hot som robotar och UAV ska detekteras. De metoder som beskrivs i denna rapport visar att det är relativt okomplicerat att jämföra olika system innan man genomför en mer detaljerad analys av de tekniska och ekonomiska aspekterna.
Abstract The future development of air surveillance sensors is described by applying basic principles that do not require detailed technical analysis. The main purpose is to present a simple description of how future sensor systems can be designed to detect new air targets. For this purpose sensors are considered from four different aspects: range, weather dependence, information content and ray paths, which is sufficient to give a complete picture of how a future system should be constructed. The analysis demonstrates that radar is unique as a sensor of airborne targets. No other sensors can replace radar in the foreseeable future and it is consequently necessary to investigate how well future radar systems can detect new threats like Unmanned aerial vehicles (UAVs) and cruise missiles. Radar has reached a high level of technical maturity and in practice the main restriction is often the curvature of earth. The horizon will limit radar range, especially for targets flying at a low altitude, and although certain radars can see beyond the horizon Over-The-Horizon Radar (OTH-radar), their wavelengths are so long that it is difficult to detect small targets. Low flying targets require radars to be located in high masts or on airborne platforms. The alternative is to collect data from many short range sensors, but this removes the main advantage of radar, its long range. In order to describe how air surveillance and the air force should be organized in the future the threat presented by missiles and UAVs must be analysed in depth. The methods presented here allows one to perform an elementary analysis before a detailed technical and economical analysis is attempted.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182