Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av införande av system Prio, 2009-2011. Kontinuerlig utvärdering av modellbaserad förmågeutveckling i FM 2009-2012.

Utvärdering av införande av system Prio, 2009-2011. Kontinuerlig utvärdering av modellbaserad förmågeutveckling i FM 2009-2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annie Pilemalm, Linda Sjödin, Jonathan Svensson
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-13
Rapportnummer: (FOI-R--3242--SE)
Nyckelord Modellbaserad ansats, ledningssystem, organisationsförändring, förändringsledning, föregångsmannaskap, attityder, vinster, brister, framgångsfaktorer.
Keywords Model based approach, management system, organizational change, change management, pioneering, attitudes, gains, deficiencies, success factors.
Sammanfattning Studien syftar till att identifiera vinster, brister, framgångsfaktorer och andra viktiga erfarenheter från Prio-arbetet i Försvarsmakten. Vidare även att utreda tidigare utpekade förhållanden samt kopplingen till förändringsledning respektive till ansatsen att bedriva modellbaserad förmågeutveckling (MbFU). Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt arbetssätt där data har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med totalt sju försvarsmaktsanställda under våren 2011. Begreppet Prio används i två hänseenden: system och projekt. System Prio avser det integrerade ekonomi- och resursledningssystem som Försvarsmakten sedan våren 2009 och fortlöpande inför. Projekt Prio är den sammanfattande benämningen på det omfattande arbete som bedrivits, och fortfarande bedrivs, med utgångspunkt i att få system Prio fullständigt integrerat i Försvarsmaktens dagliga verksamhet. Projekt Prio har, nu och tidigare, studerats i kontexten MbFU med anledning av att Prio är ett projekt och ett system som utgår från ett modellbaserat angreppssätt. MbFU inom FM innebär ett arbetssätt som utgår från modellering av verksamhet, information, processer och aktörer med hjälp av gemensamma regler och principer för förmågeutveckling. I forskningssammanhang har ett tekniskt fokus varit förhärskande medan ett tillämpat perspektiv ofta saknats. Den här studien har påvisat att en särskiljning av studier av system och organisation inte är ändamålsenlig, utan att ett integrerat perspektiv är nödvändigt både för förståelse av processen och organisationen, och för lyckad utveckling och införande av systemet. Organisatorisk förändring förstås dessutom bäst med ett uttalat fokus på förändringsledning, vilket handlar om verktyg och tekniker för att leda den mänskliga sidan av förändringen. Föregångsmannaskap utgör en av två i studien identifierade framgångsfaktorer. Här avses chefers förmåga att förmedla en positiv attityd samt "leva som man lär", vilket betraktas som det viktigaste ledet i förändringsledning, men även som något som inte fungerat tillfredsställande vid implementering av system Prio i FM. Den andra identifierade framgångsfaktorn för en modellbaserad ansats är att i utvecklingen av systemet hämta nyckelkompetens från linjeverksamheten. Att inte göra detta innebär brister i kopplingarna mellan projektet och organisationen, vilket uppfattas ha präglat Prio-arbetet i stor utsträckning. Bristande verksamhetskoppling betraktas därmed som den mest avgörande bristen i utvecklingsarbetet och som orsak till en del tekniska problem i systemet idag. Att Prio från början bedrevs som ett isolerat projekt ses som ett bristfälligt beslut som fått långtgående konsekvenser. Den särskiljning som från början var organisatorisk blev i förlängningen även symbolisk och kom att påverka attityder gentemot Prio i stor utsträckning. Förändringsaktiviteter (information och utbildning) har varit bristande i innehåll, inte omfattning. Problemen med förändringsledning hänger samman med
Abstract Purpose of the study is to identify gains, deficiencies, success factors and important experiences from the Prio work in the Swedish Defence. Further also to investigate relations detected earlier, as well as the connection to change management and to the model based capabilities development approach (MbFU). The study has been conducted with a qualitative approach and data was gathered through semi-structured interviews with seven employees within the Swedish Defence during spring 2011. The term Prio is used in two respects: a system and a project System Prio refers to the integrated financial and resource management system which the Swedish Defence since spring of 2009 and on is adopting. Project Prio is the summarized description of the extensive work which has been carried through, and still is conducted, in regards to getting system Prio completely integrated in the daily activities of the Swedish Defence. Project Prio has, now and before, been studied in the context of MbFU due to the fact that Prio is a project and a system originating from a model based approach. MbFU within the Swedish Defence involves a way of work deriving from modelling of activity, information, processes and actors supported by common rules and principles for development of capabilities. In research contexts, a technological focus has been prevalent while an applied perspective is often lacking. This study has demonstrated that a distinction between studies of system and organization is inappropriate, and instead an integrated perspective is necessary in order to both reach understanding of the processes and the organization, and to successfully develop and adopt the system. Further, organi-zational change is best understood with an explicit focus on change management, which refers to instruments and techniques to lead the human side of change. Pioneering represents one of two identified success factors in the study. This refers to leaders' ability to convey a positive attitude and to "live as they learn", considered the most important step in change management and yet something which has not been satisfactory in implementation of system Prio. The second identified success factor for a model based approach is to use key competence from the organization in the development. Not doing so induces deficiencies in the relations between the project and the organization, which is largely viewed as characteristic for the Prio work. Non-satisfactory relations to the organization is thereby considered the most prominent deficiency in the development efforts and a leading cause of some technological problems today. The fact that Prio was initially an isolated project is regarded as an unfortunate decision with far-reaching consequences. The distinction which from the beginning was organizational became symbolical and largely came to affect attitudes towards Prio. Change activities (information and education) have been insufficient in content, not extent. The problems of change

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182