Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hjälm Ny. Inventering och analys.

Hjälm Ny. Inventering och analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, Martin Nilsson, John Ottosson
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-20
Rapportnummer: (FOI-R--3245--SE)
Nyckelord hjälm ny, ballistiskt skydd, BHBT, blast
Keywords combat helmet, ballistic protection, BHBT, blast
Sammanfattning Denna rapport utgör en delleverans inom ramen för det arbete som FMV och Försvarsmakten bedriver inför införskaffandet av en ny ballistisk skyddshjälm. Syftet med FOI:s studie är att stödja FMV med underlag vad gäller kriterier på faktorer kopplade till hjälmens fysiska skyddsförmåga.. För att skapa en bild av vilka forsknings- och utvecklingsfrågor som är aktuella nationellt och internationellt genomfördes en begränsad inventering av konferenser och databaser gällande ballistiska skyddshjälmar. Inkluderat i analysen är även information från Kanadensiska DRDC om deras hjälmprojekt AMMPHS. Av de 89 undersökta artiklarna behandlade 20 stycken ballistiskt skydd. Utvecklingen inom det ballistiska skyddet bedrivs till stor del genom hybridisering av befintliga fibrer eller nya hjälmtillverkningstekniker. Inom fältet Behind Helmet Blunt Trauma (BHBT) studerades 25 artiklar där de flesta behandlade testmetoder. Framförallt DRDC och Biokinetics har varit aktiva med publikationer om deras testrigg "The Biokinetics Headform". En ny trend inom hjälmutvecklingen har varit att inkludera skydd mot trubbigt våld, såsom fall och slag, i den vanliga infanterihjälmen. Fokus i dessa artiklar har främst varit på testmetoder men även test av nya, mer energiabsorberande material i inredningen. Luftstötvågsbelastning (blast) har ökat i intresse på grund av koppling till den ökade frekvensen hjärnskakningar (mTBI). Ordet "blast" används dock ofta mer generellt för explosionsgenererade belastningar vilket kan inbegripa både övertryck, accelerationsvåld och islag mot huvudet. Tilläggsskydd, täckt yta och ergonomi är också områden som studerats i litteraturen. Statistiska data från nutida konflikter används för att studera frekvensen av skador på olika delar av kroppen vilket i sin tur kan kopplas till analys av design av skydd. Områden som behöver studeras vidare är maximalt tillåten hjälmvikt, minimikrav för ballistisk skyddsnivå, mätmetod för BHBT, nivå av stötupptagande skydd, samt behov av tilläggsskydd och ökad täckt yta.
Abstract This report is part of the FOI delivery to FMV and the Armed Forces concerning the acquisition of a new ballistic helmet. The purpose of the FOI study of ballistic helmets has been to support FMV with background information for criteria and test methods on factors related to physical protection. A literature review for research on the physical protection of ballistic helmets in international conferences and databases were performed. Included in the analysis was also information from the Canadian DRDC on their helmet project AMMPHS. Out of the 89 surveyed articles, 20 focused on ballistic protection. The main developments in the ballistic protection were the hybridization of existing fibres and new helmet manufacturing techniques. 25 papers on Behind Helmet Blunt Trauma were found that mostly concerned testing methods using head surrogates. In particular, DRDC and Biokinetics had been publishing a number of papers on their test rig "The Biokinetics Head Form". Another trend in helmet development has been to increase the protection against blunt trauma in the infantry helmet. The papers focused mainly on testing but also development of new more energy-absorbing materials for use as liner material. Blast seemed to have increased in interest due to the increased frequency of concussions (mTBI) in statistical data. The word "blast" is often used for explosive events and may include not only high pressure but also secondary injury mechanisms like accelerations and blunt impacts to the head. Supplementary protection like mandible guards and visors, covered area and ergonomics were other areas of interest that have been studied in the literature. Statistical data from contemporary conflicts has been used to study the frequency of injuries in different body regions which in turn can be linked to the analysis of body armour design. Areas that need further study is the maximum allowable head borne mass, minimum requirements for ballistic protection, measurement of BHBT, level of shock-absorbing protection, and the need for additional protection and increased covered area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182