Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil Aviation and its Dependence on Electronic Systems.

Civil Aviation and its Dependence on Electronic Systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Hyberg, Petter Ögren, Emil Salling
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-13
Rapportnummer: (FOI-R--3246--SE)
Nyckelord Civilflyg, terrorism, telekrigföring, human factors
Keywords Aviation, terrorism, electronic warfare, human factors.
Sammanfattning Föreliggande rapport utgör en översiktlig sammanfattning av det MSB-finansierade projektet "Den civila luftfartens beroende av telesystem sett i ett terroristperspektiv" (2007-01-01 -- 2011-06-30). Projektets syfte har varit att finna och värdera de viktigaste telerelaterade sårbarheterna inom civilflyget, samt att föreslå verksamma genomförbara skyddsåtgärder så att en fungerande civil luftfart kan upprätthållas trots förekomst av teleterrorism. En viktig förutsättning har varit att utnyttja redan befintlig kunskap vid FOI om militär telekrigföring. Arbetssättet har inneburit dels teknisk och operativ analys av främst landning och flygledning, dels flygsimuleringar under telestörning med professionella piloter och flygledare. Dessa flygsimuleringar har utförts i samarbete med Lunds universitet (TFHS) och LFV. Även datorbaserade simuleringar av flygtrafikflöden under telestörning vid en större svensk flygplats har genomförts. Dessa senare simuleringar är baserade på verkliga data från Arlanda TMA. En lång rad sårbarheter har identifierats och värderats, på såväl cockpit-, flyglednings-, som på den mer övergripande trafikkapacitetsnivån. Ökande flygtrafik, minskande flygplanseparationer, plus kommersiellt driven optimering mot normala (icke-störda) driftförhållanden, gör att dessa sårbarheter kan befaras bli än allvarligare i framtiden om de inte uppmärksammas och åtgärdas i tid. Trots att den civila luftfarten är hårt reglerad i internationella standarder, såväl tekniskt som procedurmässigt, visar projektets resultat på många realistiska möjligheter att påtagligt förbättra robustheten mot teleterrorism. De främsta föreslagna skyddsåtgärderna rör förbättrad utbildning för piloter och flygledare, innebärande regelbunden träning i att identifiera, förstå och hantera, de mest sannolika scenarierna med teleterrorism riktad mot landningshjälpmedel, radiokommunikation och sekundärradar. Vikten av att, för redundans och reservförfaranden i kritiska lägen, behålla vissa äldre tekniska system typ NDB-fyrar, VDF för radiopejling och primärradar, framhålls också.
Abstract The present report comprises a summary of the now concluded project "The Dependence on Electronic Systems of Civil Aviation as seen from a Terrorist Perspective". Funded by The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), this project ran from January 1st 2007 until June 30th 2011. The aim was to identify and assess the most important wireless-related vulnerabilities in civil aviation and to suggest effective protective measures, all in order for society to be able to maintain safe and secure civil aviation despite existence of electronic terrorism. An important prerequisite for the project has been to utilize already existing long term experience from military electronic warfare at FOI. The technical and operative analysis focuses primarily on the approach and landing phases plus the flight control function. This analysis is based on extensive flight simulations under electronic attack with professional pilots and flight controllers in the loop. These simulations were executed in cooperation with Lund University Flight Academy (TFHS) and LFV, the main provider of air navigation services in Sweden. Also computer based simulations of general air traffic flow disturbances under electronic attack have been performed. These simulations were based on real data from Arlanda TMA in Sweden and the results are therefore relevant for a major national airport. In all, many wireless-related vulnerabilities have been identified and assessed, both at the cockpit and flight control levels, and also on the more general air traffic handling capacity level. Increasing air traffic in the future, reduced aircraft separations, plus commercially driven optimization presuming regular (non-jammed) operating conditions, is feared to aggravate these vulnerabilities if not countered. Despite civil aviation being strictly regulated in international standards, the now concluded project highlights many possibilities to conspicuously improve the resilience against wireless-related aviation terrorism, especially electronic attacks on the landing phase and the flight control function including its prime situation awareness asset the secondary radar. The suggested protective measures include extended and improved training of pilots and flight controllers, comprising correct identification and understanding of, plus safe coping with, a suddenly encountered unexpected electronic attack. The benefits of these suggested measures were confirmed during the performed simulations and these measures are therefore suggested to be included in future proficiency checks. The advantage of retaining certain older electronic assets for redundancy and back-up procedures is also stressed. Such assets include NDB beacons, VDF radio direction finders and primary radar displays.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182