Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

"Kamouflage i varm och fuktig miljö". Rapportering från deltagande i Nato-grupp SCI-219.

Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christina Åkerlind, Hans Kariis, Anna Pohl
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-10
Rapportnummer: (FOI-R--3249--SE)
Nyckelord signatur, fältuniform, internationell miljö
Keywords signature, combat dress, international environment
Sammanfattning Sverige deltog i ett projekt inom NATO:s forsknings- och teknikutvecklingsorganisation med syfte att ge kunskap om kamouflage i varm och fuktig miljö, typiskt djungel. Projektet innehöll litteratursökning, anskaffning av mätutrustning, mätmetodikutveckling, framtagande av försöksplan tillsammans med övriga deltagare, val av utrustning att testa, datorsimuleringar av människa i olika miljöer och slutligen fältförsök i Australien i april 2011. Tyvärr kunde den sista delen inte genomföras på grund av omständigheter utanför vår kontroll (tropisk cyklon förstörde mätplatsen). Trots avsaknaden av mätresultat har projektet gett en ökad kunskap om miljötypen, ett fördjupat kontaktnät och erfarenheter av mätkampanjplanering i internationellt samarbete. Då inga fältförsök genomförts består nyttan för FM och FMV huvudsakligen av att ha deltagit i planeringen av försöken, ett utvidgat kontaktnät, samt insikt om ett framtida behov av arbete med signaturanpassning för enskild soldat.
Abstract Sweden participated in a project within the NATO research and technology organization with the aim of providing knowledge about camouflage in hot and humid environment, typically jungle. The project contained literature search, the acquisition of measuring instruments, measurement methodology development, development of measurement plan together with the other participants, selection of equipment for testing, computer simulations of humans in different environments and, finally, field trials in Australia in April 2011. Unfortunately, the last part could not be implemented due to circumstances outside our control (tropical cyclone destroyed the test site). Despite the lack of measurement results, the project gave a better understanding of the environmental type, enhanced network of contacts and experience of measuring campaign planning in international cooperation. The Armed Forces and FMV have benefitted from taking part in the planning of the tests, an enhanced network and, an understanding of future soldier signature equipment demands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182