Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att uttrycka krav i materielmålsättningar. Formulera och granska.

Att uttrycka krav i materielmålsättningar. Formulera och granska. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Joachim Hansson, Helena Granlund, Niklas Hallberg
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-28
Rapportnummer: (FOI-R--3250--SE)
Nyckelord Kravhantering, kvalitetssäkring, krav
Keywords Requirements engineering, requirements, quality assurance
Sammanfattning Kravhantering är en viktig del i systemutveckling. Inom materielutveckling i Försvarsmakten syftar kravhantering till att ta fram materielmålsättningar, även kallad Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM). Vid kravformulering strävar man efter det enkla, men det enkla är svårt. Att kravställa materiel är ett arbete som kräver planering. Parallella aktiviteter ska vid bestämda tillfällen sammanfalla, iterativt arbete ska genomföras och resultatet, materielmålsät-tningen, ska ha grund i Försvarsmaktens behov av förmåga, samt leda till förståelse hos Försvarets materielverk (FMV) för materielen som ska upphandlas. Allt ska genomföras inom satta ekonomiska och tidsmässiga ramar. Denna rapport beskriver åtta principer för kravformulering. Den beskriver hur krav med enkla stöd, i form av handledning och checklista, kan formuleras och granskas så att kravs innehåll framträder tydligt i kravspecifikationer. Med ett smalt fokus på formulering då krav skrivs finns mycket att vinna i tid vid senare granskning, remiss och fastställande av kravspecifikationen.
Abstract Requirements engineering is an important part in systems development. In the Swedish Armed Forces the requirement engineering aims to develop an Equipment Objectives Specification, also known as Tactical Technical Economic Objectives (TTEM). In requirements engineering only the simple formulation works, but the simplest thing is difficult to achieve. To set requirements for the Swedish Armed Forces equipment is a mission that requires planning. Parallel activities shall at predefined occasions coincide, iterative work shall be conducted and the result, the Equipment Objectives Specification, shall be based upon the Swedish Armed Forces' needs for capability, and lead to an understanding within Swedish Defence Materiel Administration (FMV) for the equipment to be procured. Everything should be achieved within set financial and time frames. This report describes eight principles for formulation of requirements. It describes how requirements with simple support, guidelines and checklists, can be formulated and reviewed in order for the requirements content to be clearly visible in the requirements document. With a narrow focus on formulation, at the point when the requirement is worded, a lot of time is gained for the later review, referral and determination of the requirements specification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182